• Home

   » 

  Thủ tục kết hôn Đài Loan

   » 

  Xin cấp phiếu lý lịch tư pháp kết hôn với người đài loan tại Hà Đông

  • Xin cấp phiếu lý lịch tư pháp kết hôn với người đài loan tại Hà Đông

  • Xin cấp phiếu lý lịch tư pháp kết hôn với người đài loan tại Hà Đông, tư vấn thủ tục kết hôn với người đài loan tại hà đông, người ở quận hà đông kết hôn với người đài loan, tỷ lệ người kết hôn với người đài loan tăng, dịch vụ kết hôn với người đài loan, tư vấn thủ tục kết hôn với người đài loan, kết hôn đài loan cần hồ sơ gì....

  • Saturday, 11 August 2018, 08:28:33 PM
  • Mẫu số 03/2013/TT-LLTP
    
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
   TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
   (Dùng cho cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp)
   Kính gửi: ...................................................................
    
   Quý khách hàng có thể tải tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp để kết hôn với người đài loan để tham khảo và sử dụng TẠI ĐÂY
    
   1. Tên tôi là1:.........................................................................................
   2. Tên gọi khác (nếu có):..........................................................3. Giới tính :..........
   4. Ngày, tháng, năm sinh: …........./ …….../ ……… ……………………………
   5. Nơi sinh2:
   6. Quốc tịch:......................................................7. Dân tộc:....................................
   8. Nơi thường trú 3:
   9. Nơi tạm trú4:
   10. Giấy CMND/Hộ chiếu :.......................................5Số:
   Cấp ngày.......tháng.........năm..............Tại:.
   11. Họ tên cha:……………………………….Ngày/tháng/năm sinh ………
   12. Họ tên mẹ:……………………………….Ngày/tháng/năm sinh ……………
   13.Họ tên vợ/chồng…………………….. ……  Ngày/tháng/năm sinh …………
   11. Số điện thoại/e-mail:
    
   QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA BẢN THÂN
   (Tính từ khi đủ 14 tuổi)
    

   Từ tháng, năm

   đến tháng, năm

   Nơi thường trú/ Tạm trú

   Nghề nghiệp, nơi làm việc6

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
   Phần khai về án tích, nội dung bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):
   Yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp7:  Số 1                     Số 2
   Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản (trong trường hợp yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1):    Có                      Không
   Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:………………………………….
   …………………………………………………………………………………
   Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:…………………….Phiếu.
   Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.
    
   ..........., ngày ……… tháng …… năm ………
                                                                                                   Người khai
                                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên)
    
   Ghi chú:
   ¹ Viết bằng chữ in hoa, đủ dấu.
   ² Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.
   3, 4 Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.
   5 Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.
   6 Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.
   7 Phiếu lý lịch tư pháp số 1 là Phiếu ghi các án tích chưa được xóa và không ghi các án tích đã được xóa; thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã chỉ ghi vào Phiếu lý lịch tư pháp số 1 khi cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.
    Phiếu lý lịch tư pháp số 2 là Phiếu ghi đầy đủ các án tích, bao gồm án tích đã được xóa và án tích chưa được xóa và thông tin về cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã.
    
    
   Mẫu số 04/2013/TT-LLTP
    
   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
   TỜ KHAI YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
   (Dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và cá nhân là cha, mẹ của người chưa thành niên yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2)
    
   Kính gửi: .....................................…………………
    
   1. Tên tôi là1:
   2. Tên gọi khác (nếu có).......................................................3. Giới tính:.................
   4. Ngày, tháng, năm sinh: …./…./.....5.Nơi sinh2:.....
   6. Địa chỉ3: .....
   ............................................................................Số điện thoại :................................
   7. Giấy CMND/Hộ chiếu: …………….……………4 Số:
      Cấp ngày.........tháng...........năm.............Tại:
   8. Được sự ủy quyền :
   8.1. Mối quan hệ với người uỷ quyền5 :
   8.2. Theo văn bản ủy quyền ký ngày 6.................tháng..........năm............................
              Tôi làm Tờ khai này đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người có tên dưới đây :
    
   PHẦN KHAI VỀ NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
   1. Họ và tên7:.............................................................................................
   2.Tên gọi khác (nếu có):3. Giới tính
   4. Ngày, tháng, năm sinh: …./ …./ ....5.Nơi sinh2 :
   6. Quốc tịch :.........................................7.Dân tộc:.................................................
   8. Nơi thường trú8:………………………………………………………………...
   …………………………………………………………………………………….
   9. Nơi tạm trú9:
   10. Giấy CMND/Hộ chiếu :..........................................10Số:
   Cấp ngày.......tháng.........năm..............Tại:
   11. Số điện thoại/e-mail:
    
   PHẦN KHAI VỀ CHA, MẸ, VỢ/ CHỒNG CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC CHA, MẸ CỦA NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN CHAMẸVỢ/ CHỒNG


    

   CHA

   MẸ

   VỢ/ CHỒNG

   Họ và tên

    

    

    

    

   Ngày, tháng, năm sinh

    

    

    

    

    
   QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ  CỦA NGƯỜI ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN

   Từ tháng, năm

   đến tháng, năm

    

   Nơi thường trú/ Tạm trú

    

   Nghề nghiệp, nơi làm việc12

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Phần khai về án tích, về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã (nếu có):….
   ......
        Yêu cầu xác nhận về nội dung cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã theo quyết định tuyên bố phá sản: Có             Không  
          Mục đích yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp:…………………………………
   …………………………………………………………………………………
         Số lượng Phiếu lý lịch tư pháp yêu cầu cấp:………………………Phiếu
         
   Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về lời khai của mình.
    
   ……………, ngày …… tháng …… năm …….
                                                                                                            Người khai
                                                                                                      (Ký, ghi rõ họ tên)
    
   Ghi chú:
   ¹ Họ và tên người được ủy quyền hoặc của cha/mẹ người chưa thành niên; ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu.
   ² Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương.
   3  Ghi rõ địa chỉ để liên lạc khi cần thiết.
   4  Ghi rõ là chứng minh nhân dân hay hộ chiếu.
   5 Ghi rõ mối quan hệ trong trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền; trong trường hợp này không cần có văn bản ủy quyền.
   6 Ghi rõ trong trường hợp có văn bản ủy quyền.
   7 Ghi bằng chữ in hoa, đủ dấu. 
   8,9  Trường hợp có nơi thường trú và nơi tạm trú thì ghi cả hai nơi.
   10 Trường hợp là người chưa thành niên dưới 14 tuổi thì không phải ghi nội dung này.
   11  Kê khai quá trình cư trú, nghề nghiệp, nơi làm việc từ khi từ 14 tuổi trở lên. 
   12 Đối với người đã từng là quân nhân tại ngũ, công chức, công nhân quốc phòng, quân nhân dự bị, dân quân tự vệ thì ghi rõ chức vụ trong thời gian phục vụ trong quân đội.

   Dịch vụ tư vấn thủ tục kết hôn với người Đài Loan

   - Tư vấn thủ tục kết hôn với người đài loan;

   - Nhận dịch vụ làm hồ sơ kết hôn với người đài loan;

   - Tư vấn và thực hiện dịch vụ kết hôn với người đài loan tại các địa phương;

   - Tư vấn thủ tục phỏng vấn kết hôn với người đài loan;

   - Tư vấn thủ tục khám sức khỏe kết hôn đài loan;

   - Tư vấn thủ tục nộp hồ sơ đăng ký kết hôn đài loan;

   - Tư vấn và thực hiện thủ tục kết hôn với người đài loan tại phòng tư pháp các quận/huyện;

   - Tư vấn những kinh nghiệm khi phỏng vấn kết hôn đài loan;

   - Tư vấn thủ tục xin xác nhận tình trạng hôn nhân kết hôn với người đài loan;

   - Tư vấn chuẩn bị hồ sơ kết hôn đài loan;

   - Tư vấn thủ tục định cư đài loan sau khi kết hôn;

   - Tư vấn những câu hỏi thường gặp khi kết hôn đài loan;

   - Tư vấn phỏng vấn visa đài loan;

   - Tư vấn trình tự thủ tục kết hôn với người đài loan tại Phòng kinh tế đài bặc;

   - Tư vấn chuẩn bị hồ sơ kết hôn giữa công dân Việt Nam và người đài loan.....

   Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn và sử dụng dịch vụ hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được hỗ trợ. 

    VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÒA BÌNH
   Trụ sở chính: Số 09 Lê Văn Lương, Hà Đông, Hà Nội
   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023

   Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh: 68/240 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023 
   Email: luathoabinh.com@gmail.com

      Website: luathoabinh.com   

    

    

  • ---------------------------------------------------------------
 •  
 • Đánh giá về chúng tôi

   • Ngân hàng Á Châu
   • Ngân hàng Á Châu:

    Khách hàng cần phân biệt sự khác nhau giữa dịch vụ xác minh và dịch vụ theo dõi giám sát . Xác minh là việc xác định tính sự thật của những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Còn theo dõi giám sát là việc xác định tính sự thật trong hiện tại đang tiếp diễn.

   •  
   • Đông Á Bank
   • Đông Á Bank:

    Thực trạng xã hội hiện nay cho thấy, có rất nhiều người đang trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo dẫn đến “tiền mất tật mang” do không hiểu rõ về người mà mình đang quan hệ.

   •  
 • »Xem thêm
 • stablehost