Menu
 • Home

   » 

  Thủ tục hành chính

   » 

  Xin phép cải tạo sửa chữa nhà cũ quận Nam Từ Liêm

  • Xin phép cải tạo sửa chữa nhà cũ quận Nam Từ Liêm

  • Thủ tục Xin phép cải tạo sửa chữa nhà cũ quận Nam Từ Liêm, cải tạo sửa chữa nhà ở để bán giá cao, hướng dẫn xin giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở quận nam từ liêm, cải tạo nhà cũ thành nhà mới, hồ sơ xin phép cải tạo nhà ở, dịch vụ xin phép cải tạo sửa chữa nhà ở cũ....

  • Saturday, 11 August 2018, 08:04:16 PM
  • 1. Cách thức thực hiện

   Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu xin cấp giấy phép xây dựng, giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của UBND quận/huyện.

   2. Trình tự thực hiện thủ tục xin phép xay dựng, cải tạo sửa chữa nhà ở

   Kết quả hình ảnh cho nhà ở đẹp

   - Tiếp nhận hồ sơ:

   + Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC (Bộ phận Một cửa), chuyển giao Phòng Quản lý đô thị.

   + Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến: Hồ sơ được tiếp nhận tại địa chỉ website tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC của UBND quận, chuyển giao Phòng Quản lý đô thị.

   - Phòng Quản lý đô thị thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực địa, soạn thảo kết quả giải quyết, trình Lãnh đạo ủy ban quận.

   - Lãnh đạo ủy ban quận ký kết quả giải quyết, chuyển Phòng Quản lý đô thị.

   - Phòng Quản lý đô thị hoàn thiện hồ sơ và chuyển kết quả giải quyết cho Bộ phận Một cửa.

   Bộ phận Một cửa vào số, đóng dấu, trả kết quả cho Chủ đầu tư.

   3. Thành phần, số lượnghồ sơ xin phép xây dựng, cải tạo sửa chữa nhà ở

   a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

   - Đơn đề nghị cấp GPXD công trình theo mẫu; Trường hợp đề nghị cấp GPXD có thời hạn thì tiêu đề của đơn được đổi thành “Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn”;

   - Một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sừ dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật hoặc bản sao giấy phép xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

   - Bản vẽ hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình sửa chữa, cải tạo đã được phê duyệt theo quy định có tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ các bản vẽ của hồ sơ đề nghị cấp phép sửa chữa, cải tạo và ảnh chụp (10 X 15 cm) hiện trạng công trình và công trình lân cận trước khi sửa chữa, cải tạo;

   - Đối với các công trình di tích lịch sử, văn hoá và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, thì phải có văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp;

   - Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế của cơ quan chuyên môn về xây dựng đôi với công trình theo quy định phải được thẩm định thiết kế;

   - Văn bản bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn cho công trình và công trình lân cận đối với công trình xây chen, có tầng hầm;

   - Quyêt định đầu tư đối với công trình yêu cầu phải lập dự án đầu tư xây dựng.

   b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

   4. Lưu ý khi xin phép xây dựng, xin phép cải tạo sửa chữa nhà ở

   Trường hợp hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa: Chủ đầu tư nộp bản sao các giấy tờ nêu trên (trừ Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng) và 02 bản sao bộ bản vẽ nêu trên.

   Trường hợp hồ sơ nộp trực tuyến qua mạng: Chủ đầu tư gửi tệp tin chứa bản chụp bản chính các giấy tờ nêu trên.

   - Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định nêu trên là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

   5. Căn cứ pháp lý thủ tục sửa chữa, cải tạo nhà ở

   - Luật Xây dựng 2014;

   - Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2017 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ;

   - Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng;

   - Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

   - Nghị định 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

   - Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng;

   - Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp GPXD trên địa bàn thành phố Hà Nội;

   - Quyết định 53/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội theo quy định của Luật Phí và Lệ phí.

   6. Yêu cầu điều kiện khi xin phép xây dựng hoặc xin phép sửa chữa, cải tạo nhà ở:

   - Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

   - Phù họp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; trừ các trường hợp sau:

   + Đối với công trình xây dựng ở khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ốn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết thì phải phù họp với Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

   + Đối với công trình xây dựng ngoài đô thị phải phù hợp với vị trí và tổng măt bằng của dư án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản;

   Đối với trường hợp đề nghị cấp GPXD có thời hạn thì công trình phải nằm trong khu vực đã có quy hoạch phân khu xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt và công bố nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

   -Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và các yêu cầu về: Môi trường, phòng chống cháy nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng liên quan đến quốc phòng, an ninh;

   - Trường họp điều ước quốc tế mà Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác với quy định của Luật Xây dựng thì áp dụng quy định của điều ước đó;

   - Công trình đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn phải có quy mô phù hợp với quy định tại Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND thành phố Hà Nội;

   - Chủ đầu tư phải cam kết tự phá dỡ công trình khi thời hạn tồn tại của công trình ghi trong giấy phép xây dựng có thời hạn hết hạn (quy định tại Điều 94 Luật Xây dựng) và không được đòi hỏi bồi thường phần công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn khi Nhà nước thực hiện quy hoạch theo thời hạn ghi trong giấy phép được cấp.

   Dịch vụ xin phép xây dựng, cải tạo sửa chữa, cải tạo nhà ở của Luật Hòa Bình

   - Tư vấn thủ tục và điều kiện xin phép xây dựng nhà ở của cá nhân, hộ gia đình;

   - Tư vấn thủ tục, điều kiện, dịch vụ xin giấy phép xây dựng, giấy phép cải tạo, sửa chữa nhà ở;

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo nhà ở tại Hà Nội;

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo nhà ở tại quận Thanh Xuân;

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở quận Cầu Giấy;

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở quận Ba Đình;

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở quận Tây Hồ;

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở quận Hoàng Mai;

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở quận Hai Bà Trưng;

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở quận Long Biên;

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở huyện Thanh Trì;

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở huyện Sóc Sơn, 

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở huyện Gia Lâm

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở quận Hà Đông;

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở huyện Mê Linh;

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở quận Đống Đa;

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở quận Hoàn Kiếm;

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở huyện Đông Anh;

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở quận Nam Từ Liêm;

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở quận Bắc Từ Liêm;

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở huyện Hoài Đức;

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở Sơn Tây;

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở huyện Ba Vì;

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở huyện Phúc Thọ;

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở huyện Đan Phượng;

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở huyện Quốc Oai;

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở huyện Thạch Thất;

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở huyện Chương Mỹ;

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở huyện Thanh Oai;

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở huyện Thường Tín;

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở huyện Ứng Hòa;

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở huyện Mỹ Đức;

   - Dịch vụ xin giấy phép cải tạo sửa chữa nhà ở huyện Phú Xuyên.

   Khách hàng có nhu cầu tư vấn và sử dụng dịch vụ hãy liên hệ với chúng tôi.

    

   VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÒA BÌNH
   Trụ sở chính: Số 09 Lê Văn Lương, Hà Đông, Hà Nội
   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023 

   Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh: 68/240 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023 
   Email: luathoabinh.com@gmail.com

   Website: luathoabinh.com 

    


  • ---------------------------------------------------------------
 •  
 • Đánh giá về chúng tôi

   • Ngân hàng Á Châu
   • Ngân hàng Á Châu:

    Khách hàng cần phân biệt sự khác nhau giữa dịch vụ xác minh và dịch vụ theo dõi giám sát . Xác minh là việc xác định tính sự thật của những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Còn theo dõi giám sát là việc xác định tính sự thật trong hiện tại đang tiếp diễn.

   •  
   • Đông Á Bank
   • Đông Á Bank:

    Thực trạng xã hội hiện nay cho thấy, có rất nhiều người đang trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo dẫn đến “tiền mất tật mang” do không hiểu rõ về người mà mình đang quan hệ.

   •  
 • »Xem thêm
 • stablehost