Menu
 • Home

   » 

  Luật hôn nhân

   » 

  Luật sư tư vấn luật hôn nhân gia đình

  • Luật sư tư vấn luật hôn nhân gia đình

  • Văn phòng luật sư Hòa Bình - HBLAWS tư vấn pháp luật hôn nhân gia đình, tư vấn thủ tuc ly hôn thuận tình, tư vấn thủ tục ly hôn đơn phương, tư vấn và cung cấp dịch vụ kết hôn với người nước ngoài, tư vấn thủ tục kết hôn với người nước ngoài, tư vấn chia tài sán vợ chồng, tư vấn gộp tài sản chung của vợ chồng, điều kiện kết hôn, thẩm quyền đăng ký kết hôn, tư vấn độ tuổi đăng ký kết hôn, thủ tục tục đăng ký kết hôn, các bước ly hôn, hòa giải ly hôn, tranh chấp tài sản vợ chồng....

  • Friday, 27 September 2019, 10:44:28 AM
  • 1. Luật sư tư vấn những quy định chung của Luật hôn nhân và gia đình;

   - Luật sư tư vấn phạm vi điều chỉnh của Luật hôn nhân và đình;

   - Luật sư tư vấn Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình;

   - Luật sư tư vấn Trách nhiệm của Nhà nước và xã hội đối với hôn nhân và gia đình;

   - Luật sư tư vấn các biện pháp Bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình;

   - Luật sư tư vấn Áp dụng quy định của Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan;

   - Luật sư tư vấn Áp dụng tập quán về hôn nhân và gia đình

   2. Luật sư tư vấn các quy định của pháp luật liên quan tới Kết hôn:

   - Luật sư tư vấn về điều kiện kết hôn;

   - Luật sư tư vấn về đăng ký kết hôn;

   - Luật sư tư vấn quy định pháp luật về Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật;

   - Luật sư tư vấn các quy định về Xử lý việc kết hôn trái pháp luật;

   - Luật sư tư vấn Hậu quả pháp lý của việc hủy kết hôn trái pháp luật;

   - Luật sư tư vấn Xử lý việc đăng ký kết hôn không đúng thẩm quyền;

   - Luật sư tư vấn Giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn;

   - Luật sư tư vấn Quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con trong trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn;

   - Luật sư tư vấn Giải quyết quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn;

   3. Luật sư tư vấn quy định pháp luật về quan hệ giữa vợ và chồng theo quy định của Luật hôn nhân gia đình:

   - Luật sư tư vấn quy định Bình đẳng về quyền, nghĩa vụ giữa vợ, chồng;

   - Luật sư tư vấn quy định Bảo vệ quyền, nghĩa vụ về nhân thân của vợ, chồng;

   - Luật sư vấn về Tình nghĩa vợ chồng theo Luật hôn nhân gia đình;

   - Luật sư tư vấn thủ tục và quy định Lựa chọn nơi cư trú của vợ chồng;

   - Luật sư tư vấn quy định về Tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ, chồng;

   - Luật sư tư vấn quy định Tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng;

   - Luật sư tư vấn Quyền, nghĩa vụ về học tập, làm việc, tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội;

   - Luật sư tư vấn Căn cứ xác lập đại diện giữa vợ và chồng;

   - Luật sư tư vấn Đại diện giữa vợ và chồng trong quan hệ kinh doanh;

   - Luật sư tư vấn Đại diện giữa vợ và chồng trong trường hợp giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với tài sản chung nhưng chỉ ghi tên vợ hoặc chồng;

   - Luật sư tư vấn Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng;

   - Luật sư tư vấn về chế độ tài sản của vợ chồng;

   - Luật sư tư vấn Nguyên tắc chung về chế độ tài sản của vợ chồng;

   - Luật sư tư vấn Quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;

   - Luật sư tư vấn quy định về Giao dịch liên quan đến nhà là nơi ở duy nhất của vợ chồng;

   - Luật sư tư vấn Giao dịch với người thứ ba ngay tình liên quan đến tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán và động sản khác mà theo quy định của pháp luật không phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng;

   - Luật sư tư vấn quy định về Tài sản chung của vợ chồng theo Luật Hôn nhân gia đình;

   - Luật sư tư vấn Đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản chung;

   - Luật sư tư vấn Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;

   - Luật sư tư vấn Tài sản chung được đưa vào kinh doanh;

   - Luật sư tư vấn Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng;

   - Luật sư tư vấn Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân;

   - Luật sư tư vấn Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân;

   - Luật sư tư vấn Hậu quả của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân;

   - Luật sư tư vấn Chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân;

   - Luật sư tư vấn Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu;

   - Luật sư tư vấn quy định về Tài sản riêng của vợ, chồng;

   - Luật sư tư vấn quy định về Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng;

   - Luật sư tư vấn Nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng;

   - Luật sư tư vấn Nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung;

   - Luật sư tư vấn Thỏa thuận xác lập chế độ tài sản của vợ chồng;

   - Luật sư tư vấn Nội dung cơ bản của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng;

   - Luật sư tư vấn Sửa đổi, bổ sung nội dung của thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng;

   - Luật sư tư vấn Thỏa thuận về chế độ tài sản của vợ chồng bị vô hiệu;

   4. Luật sư tư vấn quy định về chấm dứt hôn nhân:

   - Luật sư tư vấn Quyền yêu cầu giải quyết ly hôn;

   - Luật sư tư vấn quy định Khuyến khích hòa giải ở cơ sở;

   - Luật sư tư vấn Thụ lý đơn yêu cầu ly hôn;

   - Luật sư tư vấn thủ tục Hòa giải tại Tòa án;

   - Luật sư tư vấn quy định về Thuận tình ly hôn;

   - Luật sư tư vấn Ly hôn theo yêu cầu của một bên – ly hôn đơn phương;

   - Luật sư tư vấn Thời điểm chấm dứt hôn nhân và trách nhiệm gửi bản án, quyết định ly hôn;

   - Luật sư tư vấn Quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con sau khi ly hôn;

   - Luật sư tư vấn Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn;

   - Luật sư tư vấn Giải quyết quyền, nghĩa vụ tài sản của vợ chồng đối với người thứ ba khi ly hôn;

   - Luật sư tư vấn Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình;

   - Luật sư tư vấn Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn;

   - Luật sư tư vấn Quyền lưu cư của vợ hoặc chồng khi ly hôn;

   - Luật sư tư vấn Chia tài sản chung của vợ chồng đưa vào kinh doanh;

   5. HÔN NHÂN CHẤM DỨT DO VỢ, CHỒNG CHẾT HOẶC BỊ TÒA ÁN TUYÊN BỐ LÀ ĐÃ CHẾT

   - Luật sư tư vấn Thời điểm chấm dứt hôn nhân;

   - Luật sư tư vấn Giải quyết tài sản của vợ chồng trong trường hợp một bên chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết

   - Luật sư tư vấn Quan hệ nhân thân, tài sản khi vợ, chồng bị tuyên bố là đã chết mà trở về;

   - Luật sư tư vấn Bảo vệ quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con;

   - Luật sư tư vấn Nghĩa vụ và quyền của cha mẹ;

   - Luật sư tư vấn Quyền và nghĩa vụ của con;

   - Luật sư tư vấn Nghĩa vụ và quyền chăm sóc, nuôi dưỡng;

   - Luật sư tư vấn Nghĩa vụ và quyền giáo dục con;

   - Luật sư tư vấn quy định pháp luật về Đại diện cho con;

   - Luật sư tư vấn Bồi thường thiệt hại do con gây ra;

   - Luật sư tư vấn Quyền có tài sản riêng của con;

   - Luật sư tư vấn Quản lý tài sản riêng của con;

   - Luật sư tư vấn Định đoạt tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự;

   - Luật sư tư vấn Quyền, nghĩa vụ của cha nuôi, mẹ nuôi và con nuôi;

   - Luật sư tư vấn Quyền, nghĩa vụ của cha dượng, mẹ kế và con riêng của vợ hoặc của chồng;

   - Luật sư tư vấn Quyền, nghĩa vụ của con dâu, con rể, cha mẹ vợ, cha mẹ chồng;

   - Luật sư tư vấn Việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn;

   - Luật sư tư vấn Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

   - Lư sư tư vấn Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

   - Luật sư tư vấn Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

   - Luật sư tư vấn Hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;

   - Luật sư tư vấn Người có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;

   - Luật sư tư vấn Hậu quả pháp lý của việc cha, mẹ bị hạn chế quyền đối với con chưa thành niên;

   7. LUẬT SƯ TƯ VẤN XÁC ĐỊNH CHA, MẸ, CON

   - Luật sư tư vấn Xác định cha, mẹ;

   - Luật sư tư vấn thủ tục Xác định con;

   - Luật sư tư vấn Quyền nhận cha, mẹ;

   - Luật sư tư vấn về Quyền nhận con;

   - Luật sư tư vấn Xác định cha, mẹ, con trong trường hợp người có yêu cầu chết;

   - Luật sư tư vấn Xác định cha, mẹ trong trường hợp sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản;

   - Luật sư tư vấn Xác định cha, mẹ trong trường hợp mang thai hộ vì mục đích nhân đạo;

   - Luật sư tư vấn Điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo;

   - Luật sư tư vấn Thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo;

   - Luật sư tư vấn Quyền, nghĩa vụ của bên mang thai hộ vì mục đích nhân đạo;

   - Luật sư tư vấn Quyền, nghĩa vụ của bên nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo;

   - Luật sư tư vấn Giải quyết tranh chấp liên quan đến việc sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo;

   - Luật sư tư vấn Xử lý hành vi vi phạm về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và mang thai hộ;

   - Luật sư tư vấn Thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con;

   - Luật sư tư vấn Người có quyền yêu cầu xác định cha, mẹ, con;

   8. QUAN HỆ GIỮA CÁC THÀNH VIÊN KHÁC CỦA GIA ĐÌNH

   - Luật sư tư vấn Quyền, nghĩa vụ giữa các thành viên khác của gia đình;

   - Luật sư tư vấn Quyền, nghĩa vụ của ông bà nội, ông bà ngoại và cháu;

   - Luật sư tư vấn Quyền, nghĩa vụ của anh, chị, em;

   - Luật sư tư vấn Quyền, nghĩa vụ của cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột;

   9. LUẬT SƯ TƯ VẤN QUY ĐỊNH VỀ CẤP DƯỠNG

   - Luật sư tư vấn Nghĩa vụ cấp dưỡng;

   - Luật sư tư vấn Một người cấp dưỡng cho nhiều người;

   - Luật sư tư vấn Nhiều người cùng cấp dưỡng cho một người hoặc cho nhiều người;

   - Luật sư tư vấn Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha, mẹ đối với con;

   - Luật sư tư vấn Nghĩa vụ cấp dưỡng của con đối với cha, mẹ;

   - Luật sư tư vấn Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa anh, chị, em;

   - Luật sư tư vấn Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu;

   - Luật sư tư vấn Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột;

   - Luật sư tư vấn Nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng khi ly hôn;

   - Luật sư tư vấn quy định về mức cấp dưỡng;

   - Luật sư tư vấn Phương thức cấp dưỡng;

   - Luật sư tư vấn Chấm dứt nghĩa vụ cấp dưỡng;

   - Luật sư tư vấn Người có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng;

   10. QUAN HỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI

   - Luật sư tư vấn Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

   - Luật sư tư vấn Áp dụng pháp luật đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

   - Luật sư tư vấn Thẩm quyền giải quyết các vụ việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

   - Luật sư tư vấn Hợp pháp hoá lãnh sự giấy tờ, tài liệu về hôn nhân và gia đình;

   - Luật sư tư vấn Công nhận, ghi chú bản án, quyết định của Tòa án, cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về hôn nhân và gia đình;

   - Luật sư tư vấn Kết hôn có yếu tố nước ngoài;

   - Luật sư tư vấn Ly hôn có yếu tố nước ngoài;

   - Luật sư tư vấn Xác định cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài;

   - Luật sư tư vấn Nghĩa vụ cấp dưỡng có yếu tố nước ngoài;

   - Luật sư tư vấn Áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận; giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

   - Ly hôn có lẽ là bước đường cùng của đời sống hôn nhân, nhằm giải thoát cho cả hai, nhưng những đứa con của những cặp vợ chồng ly hôn luôn bị thiệt thòi, tổn thưởng, vì vậy việc Tranh chấp quyền nuôi con vì vậy các cặp vợ chồng nên thống nhất được sẽ là giải pháp tốt nhất, vì như vậy sẽ thuận lợi cho cả quá trình chăm sóc và nuôi dậy các con.

    

   VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÒA BÌNH
   Trụ sở chính: Số 09 Lê Văn Lương, Hà Đông, Hà Nội
   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023 

   Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh: 68/240 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023 
   Email: luathoabinh.com@gmail.com

   Website: luathoabinh.com

    

  • ---------------------------------------------------------------
 •  
 • Đánh giá về chúng tôi

   • Ngân hàng Á Châu
   • Ngân hàng Á Châu:

    Khách hàng cần phân biệt sự khác nhau giữa dịch vụ xác minh và dịch vụ theo dõi giám sát . Xác minh là việc xác định tính sự thật của những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Còn theo dõi giám sát là việc xác định tính sự thật trong hiện tại đang tiếp diễn.

   •  
   • Đông Á Bank
   • Đông Á Bank:

    Thực trạng xã hội hiện nay cho thấy, có rất nhiều người đang trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo dẫn đến “tiền mất tật mang” do không hiểu rõ về người mà mình đang quan hệ.

   •  
 • »Xem thêm
 • stablehost