Menu
 • Home

   » 

  Di chúc - Thừa kế

   » 

  Thỏa thuận phân chia thừa kế cho người không biết đọc, viết

  • Thỏa thuận phân chia thừa kế cho người không biết đọc, viết

  • Khi một trong những người thừa kế được hưởng di sản nhưng mất một phần năng lực hành vi dân sự ví dụ như không biết đọc, không biết viết thì cần phải sử dụng  người làm chứng hoặc người phiên dịch...đối với trường hợp không biết tiếng. Luật Hòa Bình tư vấn thủ tục chia thừa kế tài sản cho người không biết đọc, viết...

  • Friday, 27 September 2019, 10:38:24 AM
  • CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   VĂN BẢN THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN
   Hôm nay, ngày …… tháng …… năm 20…., trước sự chứng kiến của ……….. - Thành phố Hà Nội, Chúng tôi gồm có:

   Phần I. Những người thừa kế:

   1. Bà …………… Sinh năm: …….

   - Số CMND: ………… Cấp ngày: ……..

   - Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội.

   - Hộ khẩu thường trú tại ………. đường ………., phường ……….., quận ………, thành phố Hà Nội.

   2. Ông ……….. Sinh năm: ……..

   - Số CMND: …………… Cấp ngày: ………….

   - Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

   - Hộ khẩu thường trú tại ……… đường ……., phường ……. , quận ……., thành phố Hà Nội.

   3. Ông ………. Sinh năm: ……….

   - Số CMND: …… Cấp ngày: ……

   - Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội.

   - Hộ khẩu thường trú tại ….. ngách …… ngõ ……., phường …….., quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

   4. Bà …………. . Sinh năm: ……

   - Số CMND: ……… Cấp ngày: ……..

   - Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội.

   - Hộ khẩu thường trú tại …………., phường ……., quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

   Phần II. Sự việc và các cam đoan của các bên:

   Chúng tôi là những người thừa kế theo pháp luật của ông ……….. (đã chết ngày ………….. theo Trích lục khai tử số: ………… do UBND phường ……., quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cấp ngày …….., nơi thường trú trước khi chết của ông ………tại ….. ngách ….. ngõ ……. (ngõ ……), (cũ tổ ……) phường ……., quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).

   Theo Hồ sơ phân chia thừa kế thì trước khi chết ông …………. không để lại di chúc, không để lại bất kỳ một nghĩa vụ nào.

   Ông …………. có vợ là bà ………... Ông ……. và bà ……….có 03 (ba) người con chung là: ………., ông ……… và bà ……... Ngoài ra, ông ……. không có ai là vợ, con đẻ, con nuôi, con riêng nào khác.

   Bố đẻ, mẹ đẻ của ông ………. đã chết trước ông …….. Ông ………….. không có bố mẹ nuôi.

   Những người thừa kế cam kết khai không bỏ sót một người thừa kế nào.

   Như vậy theo bản khai về việc xin phân chia di sản thừa kế do bà ......... khai tại Văn phòng ...........; Thông báo nội dung về việc thừa kế di sản của ông ......... tại UBND phường ........., quận Ba Đình, thành phố Hà Nội từ ngày ............. đến ngày ............. và Thông báo nội dung về việc thừa kế di sản của ông ...........tại UBND phường ..........., quận Đống Đa, thành phố Hà Nội từ ngày .............. đến ngày .............., Văn Phòng .................không nhận được khiếu nại, tố cáo nào; đến nay những người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông ............. bao gồm: Bà ..............., ông ........, ông ................ và bà ......... - có thông tin như trên. 

   Chúng tôi cam đoan những lời khai, hồ sơ và quá trình trên là đúng sự thật. Nếu sau này có ai khiếu nại, chứng minh họ là người được thừa kế mới và hợp pháp của ông Ngô Hoàng Dương thì chúng tôi xin cùng chịu trách nhiệm liên đới hoàn toàn trước pháp luật kể cả việc đem tài sản riêng của mỗi người ra để đảm bảo cho lời khai này, để đền bù, bồi thường thiệt hại cho người thừa kế phát sinh, cho bên thứ ba nào bị thiệt hại và không yêu cầu Công chứng viên và Văn phòng Công chứng ký tên dưới đây chịu trách nhiệm gì về những sự việc, chi tiết chúng tôi liệt kê trong Văn bản này. Chúng tôi cam đoan việc thỏa thuận phân chia di sản này không làm ảnh hưởng tới cuộc sống và sinh hoạt bình thường của bất kỳ ai. 

   Phần III. Nội dung thỏa thuận phân chia cụ thể:

   1. Tài sản để thỏa thuận phân chia:

   Di sản của ông ............ để lại là một phần trong khối bất động sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu chung với bà ............. tại địa chỉ: Căn hộ ...., nhà .......... – .......Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ............; Số vào sổ cấp GCN: .............../QĐUB do UBND quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cấp ngày ............. Thông tin cụ thể như sau:

   a/ Thửa đất:

   Thửa đất số: -/-; Tờ bản đồ số: -/-;

   Địa chỉ: Căn hộ ........, nhà ...............Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;

   Diện tích: ............m2 (Bằng chữ: ............. mét vuông);

   Hình thức sử dụng: riêng: Không m2; chung: .............m2;

   Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

   Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất như Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

   b/ Nhà ở:

   Địa chỉ: “Như địa chỉ thửa đất”;

   Diện tích sàn: ........... m2 (........... mét vuông);

   Kết cấu: BTCT lắp ghép, mái bằng;

   Cấp(hạng): Cấp...........; Số tầng: .......;

   Thời hạn sở hữu: Lâu dài.

   2. Xác định Di sản:

   - Chúng tôi cùng xác định tài sản nêu trên có một phần là di sản của ông ………….., một phần là tài sản của bà ..........

   - Những người thừa kế đồng ý nhận di sản thừa kế.

   3. Thỏa thuận phân chia Di sản cụ thể như sau:

   Di sản của ông ................ơng để lại là một phần trong khối bất động sản nêu trên và được chia cho 04 (bốn) người tại phần I.

   Do ông ................, ông .............. và bà ............ không có nhu cầu sở hữu, sử dụng nên đồng ý tặng cho toàn bộ phần di sản được hưởng cho bà ............

   Kết quả cuối cùng của sự thỏa thuận phân chia di sản tại văn bản này cụ thể như sau:

   Bà ................ sẽ nhận toàn bộ phần di sản do ông ............. để lại cùng với phần tài sản riêng của bà ................... nêu tại mục 1 phần III nêu trên – Tức bà ................. được toàn quyền làm các thủ tục sang tên trước bạ, toàn quyền sử dụng, sở hữu và định đoạt đối với khối bất động sản tại địa chỉ: Căn hộ ......, nhà ..................Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số ............; Số vào sổ cấp GCN: ................../QĐUB do UBND quận Ba Đình, thành phố Hà Nội cấp ngày ...........

   Chúng tôi từng người đã đọc và được nghe đọc lại Văn bản thỏa thuận phân chia di sản này và đồng ý, cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng.

   Những người thừa kế

   Người làm chứng/ phiên dịch:

   Tôi là ..............., sinh năm .........., CMND số ................ Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày .........., đã phiên dịch toàn bộ nội dung Văn bản thỏa thuận phân chia di sản này bằng ngôn ngữ kí hiệu cho bà ................. Bà ............. đã đọc, hiểu rõ nội dung và hậu quả pháp lý của Văn bản này, đồng ý với toàn bộ nội dung Văn bản và ký tên/ điểm chỉ vào Văn bản này trong trạng thái minh mẫn, sáng suốt và không bị lừa dối, ép buộc. Tôi cam đoan hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc phiên dịch của mình cho bà ..................

   LỜI CHỨNG .................

   Hôm nay, ngày ....... tháng .......... năm 20............. (...............) tại căn hộ chung cư số ........ Chung cư ................. ........., phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội - tôi ............

   CHỨNG NHẬN

   Văn bản thỏa thuận phân chia di sản này được lập bởi:

   1. Bà ................ Sinh năm: 19.......

   - Số CMND: ............... Cấp ngày: ..........

   - Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội.

   - Hộ khẩu thường trú tại ................., phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

   2. Ông ............... Sinh năm: 19.........

   - Số CMND: ........... Cấp ngày: ..............

   - Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.

   - Hộ khẩu thường trú tại ................, phường Giảng Võ , quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

   3. Ông …………….. Sinh năm: 19…..

   - Số CMND: ………. Cấp ngày: ……..

   - Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội.

   - Hộ khẩu thường trú tại ……..ngách …………., phường …………, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

   4. Bà ……………… Sinh năm: 19…….

   - Số CMND: ………….. Cấp ngày: ………

   - Nơi cấp: Công an thành phố Hà Nội.

   - Hộ khẩu thường trú tại ………….., phường …………, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

   o Những người có tên nêu trên đã tự nguyện lập văn bản thỏa thuận phân chia di sản này, cam đoan không bỏ sót người thừa kế và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của văn bản thỏa thuận phân chia di sản.

   o Tại thời điểm công chứng, những người có tên nêu trên có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

   o Do bà ............ không nghe được, không nói được nên những người thừa kế đã mời bà ............, sinh năm .........., CMND số ............ Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày ............, làm người phiên dịch toàn bộ nội dung Văn bản thỏa thuận phân chia di sản này bằng ngôn ngữ kí hiệu cho bà ............ Bà ......... đã chứng kiến bà ................ đã tự đọc lại toàn bộ Văn bản này. Công chứng viên đã đọc, giải thích nội dung Văn bản và bà ............ đã phiên dịch nội dung Văn bản cho bà ........... bằng ngôn ngữ kí hiệu, bà ......... đã hiểu và đồng ý ký tên, điểm chỉ vào Văn bản này trong trạng thái tinh thần minh mẫn, không bị ép buộc, lừa dối. Tại thời điểm làm chứng, bà .............. có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

   o Sau khi thực hiện niêm yết nội dung phân chia di sản thừa kế tại Thông báo nội dung về việc thừa kế di sản của ông ............... tại UBND phường ........., quận Ba Đình, thành phố Hà Nội từ ngày ......... đến ngày ......... và Thông báo nội dung về việc thừa kế di sản của ông ............... tại UBND phường ..........., quận Đống Đa, thành phố Hà Nội từ ngày ............. đến ngày ................, Văn Phòng Công chứng Việt không nhận được khiếu nại, tố cáo nào.

   o Vì lý do sức khỏe nên những người thừa kế đã yêu cầu Công chứng viên chứng nhận Văn bản này ngoài trụ sở;

   o Mục đích, nội dung Văn bản thỏa thuận phân chia di sản này không vi phạm pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

   o Những người có tên nêu trên đã tự đọc toàn bộ Văn bản thỏa thuận phân chia di sản này, đồng ý toàn bộ nội dung Văn bản, đã ký/ điểm chỉ vào Văn bản thỏa thuận phân chia di sản này trước sự có mặt của tôi.

   Văn bản thỏa thuận phân chia di sản này được lập thành 04 bản (mỗi bản gồm 06 tờ, mỗi tờ là một trang văn bản có giá trị pháp lý như nhau), giao cho các bên và Lưu tại ......... 01 bản.

   Dịch vụ luật sư của Luật Hòa Bình 

   - Tư vấn pháp luật thừa kế;

   - Tư vấn về hàng thừa kế;

   - Tư vấn về lập di chúc định đoạt tài sản;

   - Dịch vụ khai nhận di sản thừa kế;

   - Tư vấn chuyển tài sản của người chết sang người sống;

   - Tư vấn thủ tục định đoạt tài sản của người chết để lại....

    

   VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÒA BÌNH
   Trụ sở chính: Số 09 Lê Văn Lương, Hà Đông, Hà Nội
   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023

   Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh: 68/240 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023 - 0933 835 886
   Email: luathoabinh.com@gmail.com

   Website: luathoabinh.com   

    
    
  • ---------------------------------------------------------------
 •  
 • Đánh giá về chúng tôi

   • Ngân hàng Á Châu
   • Ngân hàng Á Châu:

    Khách hàng cần phân biệt sự khác nhau giữa dịch vụ xác minh và dịch vụ theo dõi giám sát . Xác minh là việc xác định tính sự thật của những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Còn theo dõi giám sát là việc xác định tính sự thật trong hiện tại đang tiếp diễn.

   •  
   • Đông Á Bank
   • Đông Á Bank:

    Thực trạng xã hội hiện nay cho thấy, có rất nhiều người đang trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo dẫn đến “tiền mất tật mang” do không hiểu rõ về người mà mình đang quan hệ.

   •  
 • »Xem thêm
 • stablehost