Menu
 • Home

   » 

  Di chúc - Thừa kế

   » 

  Khai nhận di sản thừa kế là gì

  • Khai nhận di sản thừa kế là gì

  • Đối với tài sản của người chết để lại để thực hiện các quyền đối với tài sản của người chết thì người thừa kế di sản bắt buộc phải làm thủ tục khai nhận di sản thừa kế. Vậy thủ tục khai nhận di sản thừa kế là gì và người thừa kế phải làm những gì?

  • Friday, 27 September 2019, 10:08:34 AM
  • Theo wikipedia thì Thừa kế là việc thực thi chuyển giao tài sản, lợi ích, nợ nần, các quyền, nghĩa vụ từ một người đã chết sang một cá nhân nào đó. Thừa kế có vai trò quan trọng từ rất lâu trong xã hội loài người. Các luật thừa kế thay đổi liên tục tùy theo cơ cấu xã hội.

   Bộ luật Dân sự quy định, thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di sản.

   Theo đó hiểu theo nghĩa thông thường và đơn giản Khai nhận di sản thừa kế là việc người sống - người có thể được hưởng di sản thừa kế làm thủ tục kê khai hồ sơ gồm hồ sơ về tài sản ví dụ như nhà đất, cổ phần, cổ phiếu, sổ tiết kiệm, phương tiện giao thông, ô tô, xe máy...là tài sản của người đã chết và hồ sơ người chết - người để lại di sản như giấy chứng tử, giấy xác nhận phần mộ, giấy xác nhận đã chết, họ tên, giấy tờ liên quan tới bố mẹ của người đã chết...và giấy tờ về người có thể được hưởng di sản thừa kế như chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, hộ khẩu, giấy khai sinh...để chứng minh quyền thừa kế tài sản do người chết để lại.

   Theo quy định của pháp luật hiện hành thì có hai dạng khai nhận di sản thừa kế gồm:

   1. Khai nhận di sản thừa kế theo di chúc hay còn gọi là Thừa kế theo di chúc

   Một đặc điểm cơ bản của thừa kế theo di chúc là không phân biệt hàng thừa kế và huyết thống bởi việc định đoạt di sản phụ thuộc vào ý chí của người để lại di sản - người lập di chúc. Tuy nhiên việc lập di chúc định đoạt tài sản của chủ tài sản - người để lại di sản cũng có những trường hợp bị hạn chế trong quá trình định đoạt tài sản theo quy định của pháp luật, đó là trường hợp người hưởng di sản không phụ thuộc vào di chúc. Đây là quy định nhằm bảo vệ quyền của những đối tượng đặc biệt trong quan hệ với người để lại di chúc. Do vậy có thể khẳng định quyền lập di chúc cũng không phải là một quyền tuyệt đối.

   Một số quy định liên quan tới thừa kế theo di chúc được Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:

   Điều 625. Người lập di chúc

   1. Người thành niên có đủ điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 630 của Bộ luật này có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình.

   2. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi được lập di chúc, nếu được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

   Điều 626. Quyền của người lập di chúc

   Người lập di chúc có quyền sau đây:

   1. Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

   2. Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

   3. Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

   4. Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;

   5. Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

   Điều 627. Hình thức của di chúc

   Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

   Điều 628. Di chúc bằng văn bản

   Di chúc bằng văn bản bao gồm:

   1. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;

   2. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;

   3. Di chúc bằng văn bản có công chứng;

   4. Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

   Điều 629. Di chúc miệng

   1. Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

   2. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị huỷ bỏ.

   Điều 630. Di chúc hợp pháp

   1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:

   a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

   b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

   2. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi phải được lập thành văn bản và phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

   3. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.

   4. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

   5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

   Điều 631. Nội dung của di chúc

   1. Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:

   a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

   b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

   c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

   d) Di sản để lại và nơi có di sản.

   2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, di chúc có thể có các nội dung khác.

   3. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

   Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xoá, sửa chữa.

   Điều 632. Người làm chứng cho việc lập di chúc

   Mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

   1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;

   2. Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc;

   3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

   Điều 633. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng

   Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.

   Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 của Bộ luật này.

   Điều 634. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng

   Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

   Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 và Điều 632 của Bộ luật này.

   Điều 635. Di chúc có công chứng hoặc chứng thực

   Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc.

   Điều 636. Thủ tục lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã

   Việc lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã phải tuân theo thủ tục sau đây:

   1. Người lập di chúc tuyên bố nội dung của di chúc trước công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã phải ghi chép lại nội dung mà người lập di chúc đã tuyên bố. Người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc sau khi xác nhận bản di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng ý chí của mình. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã ký vào bản di chúc;

   2. Trường hợp người lập di chúc không đọc được hoặc không nghe được bản di chúc, không ký hoặc không điểm chỉ được thì phải nhờ người làm chứng và người này phải ký xác nhận trước mặt công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã chứng nhận bản di chúc trước mặt người lập di chúc và người làm chứng.

   Điều 637. Người không được công chứng, chứng thực di chúc

   Công chứng viên, người có thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp xã không được công chứng, chứng thực đối với di chúc nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   1. Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc;

   2. Người có cha, mẹ, vợ hoặc chồng, con là người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật;

   3. Người có quyền, nghĩa vụ về tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

   Điều 638. Di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực

   1. Di chúc của quân nhân tại ngũ có xác nhận của thủ trưởng đơn vị từ cấp đại đội trở lên, nếu quân nhân không thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực.

   2. Di chúc của người đang đi trên tàu biển, máy bay có xác nhận của người chỉ huy phương tiện đó.

   3. Di chúc của người đang điều trị tại bệnh viện, cơ sở chữa bệnh, điều dưỡng khác có xác nhận của người phụ trách bệnh viện, cơ sở đó.

   4. Di chúc của người đang làm công việc khảo sát, thăm dò, nghiên cứu ở vùng rừng núi, hải đảo có xác nhận của người phụ trách đơn vị.

   5. Di chúc của công dân Việt Nam đang ở nước ngoài có chứng nhận của cơ quan lãnh sự, đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước đó.

   6. Di chúc của người đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành hình phạt tù, người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh có xác nhận của người phụ trách cơ sở đó.

   Điều 639. Di chúc do công chứng viên lập tại chỗ ở

   1. Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng viên tới chỗ ở của mình để lập di chúc.

   2. Thủ tục lập di chúc tại chỗ ở được tiến hành như thủ tục lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng theo quy định tại Điều 636 của Bộ luật này.

   Điều 640. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc

   1. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.

   2. Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

   3. Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị huỷ bỏ.

   Điều 641. Gửi giữ di chúc

   1. Người lập di chúc có thể yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng lưu giữ hoặc gửi người khác giữ bản di chúc.

   2. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng lưu giữ bản di chúc thì phải bảo quản, giữ gìn theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về công chứng.

   3. Người giữ bản di chúc có nghĩa vụ sau đây:

   a) Giữ bí mật nội dung di chúc;

   b) Giữ gìn, bảo quản bản di chúc; nếu bản di chúc bị thất lạc, hư hại thì phải báo ngay cho người lập di chúc;

   c) Giao lại bản di chúc cho người thừa kế hoặc người có thẩm quyền công bố di chúc, khi người lập di chúc chết. Việc giao lại bản di chúc phải được lập thành văn bản, có chữ ký của người giao, người nhận và trước sự có mặt của ít nhất hai người làm chứng.

   Điều 642. Di chúc bị thất lạc, hư hại

   1. Kể từ thời điểm mở thừa kế, nếu bản di chúc bị thất lạc hoặc bị hư hại đến mức không thể hiện được đầy đủ ý chí của người lập di chúc và cũng không có bằng chứng nào chứng minh được ý nguyện đích thực của người lập di chúc thì coi như không có di chúc và áp dụng các quy định về thừa kế theo pháp luật.

   2. Trường hợp di sản chưa chia mà tìm thấy di chúc thì di sản được chia theo di chúc.

   3. Trong thời hiệu yêu cầu chia di sản, trường hợp di sản đã chia mà tìm thấy di chúc thì phải chia lại theo di chúc nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu.

   Điều 643. Hiệu lực của di chúc

   1. Di chúc có hiệu lực từ thời điểm mở thừa kế.

   2. Di chúc không có hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong trường hợp sau đây:

   a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

   b) Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

   Trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực.

   3. Di chúc không có hiệu lực, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

   4. Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực.

   5. Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực.

   Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

   1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

   a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

   b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

   2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.

   2. Khai nhận di sản thừa kế theo pháp luật hay còn gọi là Thừa kế theo pháp luật.

   Một điểm khác biệt của thừa kế theo pháp luật là pháp luật ra hàng thừa kế dựa vào mối quan hệ huyết thống giữa người để lại di sản và người hưởng di sản thừa kế. Thừa kế theo pháp luật đặt ra khi người để lại di sản thừa kế mà không để lại di chúc hoặc di chúc không đảm bảo các yếu tố nói trên dẫn tới không có hiệu lực pháp luật. Một số nội dung liên quan tới thừa kế theo pháp luật được Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định cụ thể như sau:

   Điều 649. Thừa kế theo pháp luật

   Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.

   Điều 650. Những trường hợp thừa kế theo pháp luật

   1. Thừa kế theo pháp luật được áp dụng trong trường hợp sau đây:

   a) Không có di chúc;

   b) Di chúc không hợp pháp;

   c) Những người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; cơ quan, tổ chức được hưởng thừa kế theo di chúc không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế;

   d) Những người được chỉ định làm người thừa kế theo di chúc mà không có quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

   2. Thừa kế theo pháp luật cũng được áp dụng đối với các phần di sản sau đây:

   a) Phần di sản không được định đoạt trong di chúc;

   b) Phần di sản có liên quan đến phần của di chúc không có hiệu lực pháp luật;

   c) Phần di sản có liên quan đến người được thừa kế theo di chúc nhưng họ không có quyền hưởng di sản, từ chối nhận di sản, chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc; liên quan đến cơ quan, tổ chức được hưởng di sản theo di chúc, nhưng không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.

   Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

   1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

   a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

   b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

   c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

   2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

   3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

   Điều 652. Thừa kế thế vị

   Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

   Điều 653. Quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ

   Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 651 và Điều 652 của Bộ luật này.

   Điều 654. Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dượng, mẹ kế

   Con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 652 và Điều 653 của Bộ luật này.

   Điều 655. Việc thừa kế trong trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung; vợ, chồng đang xin ly hôn hoặc đã kết hôn với người khác

   1. Trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung khi hôn nhân còn tồn tại mà sau đó một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản.

   2. Trường hợp vợ, chồng xin ly hôn mà chưa được hoặc đã được Tòa án cho ly hôn bằng bản án hoặc quyết định chưa có hiệu lực pháp luật, nếu một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản.

   3. Người đang là vợ hoặc chồng của một người tại thời điểm người đó chết thì dù sau đó đã kết hôn với người khác vẫn được thừa kế di sản.

   Dịch vụ của Văn phòng luật sư Hòa Bình:

   Tư vấn thủ tục thừa kế theo pháp luật;

   - Tư vấn thủ tục thừa kế tài sản theo di chúc;

   - Tư vấn và cung cấp dịch vụ khai nhận di sản thừa kế;

   - Tư vấn pháp luật nhà đất và các dịch vụ nhà đất liên quan;

   - Tư vấn pháp luật đất đai và dịch vụ đất đai;

   - Tư vấn và cung cấp dịch vụ sang tên sổ đỏ;

    - Tư vấn và cung cấp dịch vụ tách sổ đỏ thửa đất;

   - Tư vấn và cung cấp dịch vụ xóa thế chấp sổ đỏ nhanh;

   - Cung cấp dịch vụ xóa thế chấp nhanh nhất;

   - Tư vấn và cung cấp dịch vụ cấp lại sổ đỏ bị mất;

   - Tư ván thủ tục mua bán, chuyển nhượng nhà đất;

   - Tư vấn và cung cấp dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất ao vườn;

   - Tư vấn và cung cấp dịch vụ đính chính sai sót trong sổ đỏ..... 

    

   VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÒA BÌNH
   Trụ sở chính: Số 09 Lê Văn Lương, Hà Đông, Hà Nội
   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023 

   Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh: 68/240 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023 
   Email: luathoabinh.com@gmail.com

   Website: luathoabinh.com

    


    

  • ---------------------------------------------------------------
 •  
 • Đánh giá về chúng tôi

   • Ngân hàng Á Châu
   • Ngân hàng Á Châu:

    Khách hàng cần phân biệt sự khác nhau giữa dịch vụ xác minh và dịch vụ theo dõi giám sát . Xác minh là việc xác định tính sự thật của những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Còn theo dõi giám sát là việc xác định tính sự thật trong hiện tại đang tiếp diễn.

   •  
   • Đông Á Bank
   • Đông Á Bank:

    Thực trạng xã hội hiện nay cho thấy, có rất nhiều người đang trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo dẫn đến “tiền mất tật mang” do không hiểu rõ về người mà mình đang quan hệ.

   •  
 • »Xem thêm
 • stablehost