• Home

   » 

  Biểu mẫu

   » 

  Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP BAN HÀNH MỘT SỐ BIỂU MẪU TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ

  • Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP BAN HÀNH MỘT SỐ BIỂU MẪU TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ

  • Nghị quyết 05/2017/NQ-HĐTP Ban hành một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự, tư vấn pháp luật hình sự, luật sư bào chữa, luật sư hình sự, khái niệm tội phạm...

  • Saturday, 07 April 2018, 10:31:26 PM
  • HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
   TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   ---------------

   Số: 05/2017/NQ-HĐTP

   Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2017

    

   NGHỊ QUYẾT

   BAN HÀNH MỘT SỐ BIỂU MẪU TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ, XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ

   HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

   Căn cứ Luật tổ chức Tòa án nhân dân ngày 24 tháng 11 năm 2014;

   Đ áp dụng đúng và thng nhất biểu mẫu trong tố tụng hình sự;

   Sau khi có ý kiến thống nhất của Viện trưởng Viện kim sát nhân dân tối cao và Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

   QUYẾT NGHỊ:

   Điều 1. Ban hành một số biểu mẫu trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự

   Ban hành 60 biểu mẫu văn bản tố tụng trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự theo Danh mục kèm theo Nghị quyết này.

   Điều 2. Th thức, kỹ thuật trình bày văn bản

   Thể thức và kỹ thuật trình bày các văn bản tố tụng trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Bộ luật Tố tụng hình sự được thực hiện theo Nghị quyết này và Nghị quyết số 351/2017/UBTVQH14 ngày 14-3-2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định th thức và kỹ thuật trình bày văn bản quyphạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

   Điều 3. Hiu lc thi hành

   1. Nghị quyết này đã được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thông qua ngày 08 tháng 6 năm 2017 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.

   2. Trong quá trình thực hiện nếu có những vướng mắc, đề nghị phản ánh cho Tòa án nhân dân tối cao (thông qua Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học) để có hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung kịp thời.

    


   Nơi nhận:
   - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
   Ủy ban Pháp luật của Quốc hội;
   Ủy ban Tư pháp của Quốc hội;
   - Ban Chỉ đạo CCTPTƯ;
   - Ban Nội chính Trung ương;
   - Văn phòng Chủ tịch nước;
   - Văn phòng Chính phủ (02 bản);
   - Viện kiểm sá
   t nhân dân tối cao;
   - Bộ Công an;
   - Bộ Tư pháp;
   - Các TAND và TAQS;
   - Các Thẩm phán TANDTC và các 
   đơn vị thuộc TANDTC;
   - Cổng thông tin điện tử TANDTC;
   - Lưu: VT (TANDTC, Vụ PC&QLKH).

   TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
   CHÁNH ÁN





   Nguyễn Hòa Bình

    

   DANH MỤC

   60 BIỂU MẪU TRONG GIAI ĐOẠN XÉT XỬ VỤ ÁN HÌNH SỰ, XÉT LẠI BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ
   (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP ngày 19 tháng 9 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

   Mẫu số 01-HS

   Phân công Phó Chánh án Tòa án, Thẩm phán, Hội thẩm giải quyết, xét xử vụ án hình sự

   Mẫu số 02-HS

   Phân công Thư ký Tòa án tiến hành tố tụng đối với vụ án hình sự; quyết định phân công Thm tra viên thm tra hồ sơ vụ án hình sự

   Mẫu số 03-HS

   Thay đổi Thẩm phán, Hội thẩm, Thư ký trước khi mở phiên tòa

   Mẫu số 04-HS

   Quyết định tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thm đối với bị can, bị cáo đang bị tạm giam)

   Mẫu số 05-HS

   Quyết định tạm giam (áp dụng biện pháp tạm giam cho đến khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)

   Mẫu số 06-HS

   Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thđối với bị can, bị cáo đang được tại ngoại)

   Mẫu số 07-HS

   Quyết định tạm giam (áp dụng tại phiên tòa sơ thẩm hoặc khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)

   Mẫu số 08-HS

   Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang được tại ngoại)

   Mẫu số 09-HS

   Quyết định tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét x phúc thẩm đối với bị cáo đang bị tạm giam)

   Mẫu số 10-HS

   Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm đối với bị cáo đang được tại ngoại)

   Mẫu số 11 -HS

   Quyết định tạm giam (áp dụng tại phiên tòa phúc thm hoặc khi kết thúc phiên tòa phúc thm đối với bị cáo đang bị tạm giam)

   Mu số 12-HS

   Quyết định bắt, tạm giam (áp dụng khi kết thúc phiên tòa đối với bị cáo đang được tại ngoại)

   Mẫu số 13-HS

   Thông báo về việc người bào chữa tham gia tố tụng

   Mẫu số 14-HS

   Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (dùng cho Chánh án, Phó Chánh án Tòa án trong giai đoạn xét xử)

   Mẫu s 15-HS

   Quyết định đình chỉ biện pháp bắt buộc chữa bệnh

   Mu số 16-HS

   Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn

   Mẫu số 17-HS

   Quyết định hủy bỏ Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn

   Mẫu số 18-HS

   Quyết định trưng cầu giám định (dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án khi có yêu cầu)

   Mẫu số 19-HS

   Quyết định trưng cầu giám định (dùng cho Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án khi xét thấy cn thiết)

   Mẫu số 20-HS

   Quyết định đưa vụ án ra xét x sơ thm

   Mẫu số 21-HS

   Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm

   Mẫu số 22-HS

   Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự sơ thẩm

   Mu số 23-HS

   Mẫu Biên bản phiên tòa hình sự phúc thẩm

   Mẫu số 24-HS

   Mu Biên bn phiên tòa hình sự giám đốc thm

   Mẫu số 25-HS

   Mẫu Biên bản nghị án sơ thẩm

   Mẫu số 26-HS

   Mẫu Biên bản nghị án phúc thm

   Mu số 27-HS

   Mu Bn án hình sự sơ thm

   Mẫu số 28-HS

   Mẫu Bản án hình sự phúc thẩm

   Mẫu số 29-HS

   Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án (quyết định)

   Mu số 30-HS

   Quyết định tr hồ sơ vụ án

   Mẫu s 31-HS

   Biên bản về việc giao, nhận hồ sơ vụ án và bản cáo trạng

   Mẫu số 32-HS

   Thông báo về việc giải quyết yêu cầu, đề nghị trước khi m phiên tòa

   Mu số 33-HS

   Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)

   Mẫu số 34-HS

   Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung (dùng cho Hội đồng xét xử)

   Mẫu số 35-HS

   Thông báo yêu cầu bổ sung tài liệu, chứng cứ

   Mu số 36-HS

   Quyết định tạm đình chỉ vụ án (dùng cho Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)

   Mẫu số 37-HS

   Quyết định tạm đình chỉ vụ án (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thm)

   Mẫu số 38-HS

   Quyết định tạm đình chỉ vụ án và áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thẩm)

   Mu số 39-HS

   Quyết định đình chỉ vụ án (dùng cho Thm phán được phân công chủ tọa phiên tòa)

   Mu số 40-HS

   Quyết định đình chỉ vụ án (dùng cho Hội đồng xét xử sơ thm)

   Mu số 41-HS

   Quyết định phục hồi vụ án (dùng cho Chánh án Tòa án, Thm phán được phân công ch tọa phiên tòa)

   Mu s 42-HS

   Quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử

   Mẫu số 43-HS

   Quyết định hoãn phiên tòa (dùng cho Hội đồng xét xử)

   Mẫu số 44-HS

   Quyết định hoãn phiên tòa (dùng cho Chánh án Tòa án)

   Mẫu số 45-HS

   Biên bản về việc kháng cáo

   Mẫu s 46-HS

   Quyết định giải quyết việc kháng cáo, kháng nghị đối với Quyết định tạm đình ch (đình chỉ) vụ án

   Mu số 47-HS

   Quyết định về việc giải quyết kháng cáo quá hạn

   Mẫu số 48-HS

   Thông báo về việc kháng cáo (kháng nghị)

   Mu số 49-HS

   Thông báo về việc rút kháng cáo (kháng nghị)

   Mẫu số 50-HS

   Thông báo về việc thay đổi, bổ sung kháng cáo (kháng nghị)

   Mẫu số 51-HS

   Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm (dùng cho Thẩm phán chủ tọa phiên tòa)

   Mẫu số 52-HS

   Quyết định đình chỉ việc xét x phúc thẩm (dùng cho Hội đồng xét xử)

   Mẫu số 53-HS

   Thông báo về việc tiếp nhận Đơn đề nghị giám đốc thẩm/Kiến nghị giám đốc thẩm/Thông báo bn án (quyết định) của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

   Mẫu số 54-HS

   Quyết định rút hồ sơ vụ án hình sự

   Mẫu số 55-HS

   Thông báo giải quyết Đơn đề nghị giám đốc thẩm/Kiến nghị giám đốc thm/Thông báo bản án (quyết định) của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm

   Mẫu số 56-HS

   Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm

   Mu số 57-HS

   Quyết định thay đổi (bổ sung, rút) kháng nghị giám đốc thẩm

   Mẫu số 58-HS

   Quyết định đình chỉ xét xử giám đốc thẩm

   Mẫu số 59-HS

   Quyết định giám đốc thẩm

   Mẫu số 60-HS

   Quyết định khởi tố vụ án hình sự

  • ---------------------------------------------------------------
 •  
 • Đánh giá về chúng tôi

   • Ngân hàng Á Châu
   • Ngân hàng Á Châu:

    Khách hàng cần phân biệt sự khác nhau giữa dịch vụ xác minh và dịch vụ theo dõi giám sát . Xác minh là việc xác định tính sự thật của những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Còn theo dõi giám sát là việc xác định tính sự thật trong hiện tại đang tiếp diễn.

   •  
   • Đông Á Bank
   • Đông Á Bank:

    Thực trạng xã hội hiện nay cho thấy, có rất nhiều người đang trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo dẫn đến “tiền mất tật mang” do không hiểu rõ về người mà mình đang quan hệ.

   •  
 • »Xem thêm
 • stablehost