• Home

   » 

  Biểu mẫu

   » 

  Đơn yêu cầu giải chấp, xóa thế chấp sổ đỏ huyện Gia Lâm

  • Đơn yêu cầu giải chấp, xóa thế chấp sổ đỏ huyện Gia Lâm

  • Đơn yêu cầu giải chấp, xóa thế chấp sổ đỏ huyện Gia Lâm, tư vấn thủ tục nhà đất huyện gia lâm, thủ tục làm sổ đỏ lần đầu huyện gia lâm, tư vấn thủ tục chia tách sổ đỏ huyện gia lâm, luật sư tư vấn nhà đất, các bước sang tên sổ đỏ, các bước sang tên sổ hồng, dịch vụ làm sổ đỏ nhà chung cư, làm sổ đỏ nhà chung cư tại hà nội....

  • Sunday, 03 June 2018, 04:22:13 PM
  • CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
   , ngày tháng năm
   PHẦN GHI CỦA CÁN BỘ TIẾP NHẬN
   Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ:
   Quyển số_ _ _ _ _ _ _ _  Số thứ tự _ _ _ _ _ _ _ _ _
   Cán bộ tiếp nhận
   (ký và ghi rõ họ, tên)
    
   ĐƠN YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP
   (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường)
   Kính gửi:..............................................
    
    
   PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI YÊU CẦU XOÁ ĐĂNG KÝ
   1. Người yêu cầu xóa      Bên thế chấp     Bên nhận thế chấp
   Đăng ký thế chấp:     Người được ủy quyền     Quản tài viên
   1.1. Tên đầy đủ của tổ chức, cá nhân: (viết chữ IN HOA)
   1.2. Địa chỉ liên hệ:
   1.3. Số điện thoại (nếu có):……………… Fax (nếu có): 
       Địa chỉ thư điện tử (nếu có):
   1.4.      Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Chứng minh QĐND         Hộ chiếu
            GCN đăng ký doanh nghiệp/GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/GP thành lập và hoạt động        QĐ thành lập          GP đầu tư/GCN đầu tư/GCN đăng ký đầu tư 
   Số:
   Cơ quan cấp……………………………… cấp ngày ….. tháng … năm
   2. Tài sản đã đăng ký thế chấp:
   2.1. Quyền sử dụng đất                  
   2.1.1. Thửa đất số:…………….; Tờ bản đồ số (nếu có):………….; 
   Loại đất 
   2.1.2. Địa chỉ thửa đất:
   .
   2.1.3. Diện tích đất thế chấp:………………………………………………………………….m2
   (ghi bằng chữ:)
   2.1.4. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 
   Số phát hành: ……………………….., số vào sổ cấp giấy:
   Cơ quan cấp: ………………………………. , cấp ngày ……… tháng ….. năm
   2.2. Tài sản gắn liền với đất; tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở
   2.2.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 
   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:
   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm
   2.2.2. Số của thửa đất nơi có tài sản: ; Tờ bản đồ số (nếu có):
   2.2.3. Mô tả tài sản gắn liền với đất/tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai:
   2.3. Nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án xây dựng nhà ở
   2.3.1. Tên và địa chỉ dự án có nhà ở hình thành trong tương lai:
   2.3.2. Loại nhà ở:      Căn hộ chung cư;      Nhà biệt thự;       Nhà liền kề.
   2.3.3. Vị trí căn hộ chung cư/ nhà biệt thự/ nhà liền kề:……………………….
   (đối với căn hộ chung cư:   Vị trí tầng:………………….; Số của căn hộ:….…………….….…;
   Tòa nhà…)
   2.3.4. Diện tích sử dụng: ……………………… m2
   (ghi bằng chữ:)
   2.3.5. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai (nếu có):
   Số hợp đồng (nếu có):………………………………………, ký kết ngày…… tháng….… năm
   2.4. Dự án xây dựng nhà ở
   2.4.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (nếu có): 
   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:
   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm
   2.4.2. Quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền
   Số:...............................................................................................................................................................
   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm
   2.4.3. Số của thửa đất nơi có dự án xây dựng nhà ở:……….; Tờ bản đồ số (nếu có):
   2.4.4. Tên dự án xây dựng nhà ở:....................................................................................................................
   2.4.5. Mô tả dự án xây dựng nhà ở:................................................................................................................
   2.5. Nhà ở hình thành trong tương lai không thuộc dự án xây dựng nhà ở
   2.5.1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: 
   Số phát hành:......................., số vào sổ cấp giấy:
   Cơ quan cấp:………………………………………, cấp ngày …… tháng ….. năm
   2.5.2. Số của thửa đất nơi có nhà ở hình thành trong tương lai: …..; Tờ bản đồ số (nếu có):
   2.5.3. Mô tả nhà ở hình thành trong tương lai:
   3. Hợp đồng thế chấp: số (nếu có) , ký kết ngày tháng năm
   4. Thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký       
    
   5. Tài liệu kèm theo:
   7. Phương thức nhận kết quả đăng ký:     Nhận trực tiếp
        Nhận qua đường bưu điện (ghi rõ địa chỉ)
   ………………………………………………………………………………………………………………………………
   Các bên cam đoan những thông tin được kê khai trên đơn này là trung thực, đầy đủ, phù hợp với thoả thuận của các bên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai.
   BÊN THẾ CHẤP
   (HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN)
   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)BÊN NHẬN THẾ CHẤP
   (HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC BÊN NHẬN THẾ CHẤP ỦY QUYỀN/QUẢN TÀI VIÊN)
   (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu là tổ chức)
    
   PHẦN CHỨNG NHẬN CỦA CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 
   Văn phòng Đăng ký đất đai:...…...
   Chứng nhận đã xoá đăng ký thế chấp theo những nội dung được kê khai tại đơn này tại thời điểm …. giờ…. phút, ngày…. tháng…. năm…..
                           
   ngày tháng năm
   THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
   (Ghi rõ chức danh, họ tên, ký và đóng dấu)
    
   HƯỚNG DẪN KÊ KHAI
   1. Hướng dẫn chung
   1.1. Nội dung kê khai rõ ràng, không tẩy xóa.
   1.2. Đối với phần kê khai mà có nhiều lựa chọn khác nhau thì đánh dấu (X) vào ô vuông tương ứng với nội dung lựa chọn
   2. Tại khoản 1: Người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp:
   2.1. Người yêu cầu xoá đăng ký thế chấp thuộc trường hợp nào trong số 04 trường hợp liệt kê tại khoản này thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng với trường hợp đó.
   2.2. Tại điểm 1.4: Nếu người yêu cầu xóa đăng ký là cá nhân trong nước thì kê khai về chứng minh nhân dân, căn cước công dân hoặc chứng minh quân đội nhân dân; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài thì kê khai về hộ chiếu; nếu là tổ chức thì kê khai về Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký doanh nghiệp,GCN đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy phép (GP) thành lập và hoạt động hoặc Quyết định thành lập hoặc GP đầu tư, GCN đầu tư, GCN đăng ký đầu tư.
   3. Tại khoản 2: Yêu cầu xoá đăng ký thế chấp:
   3.1. Kê khai các thông tin về tài sản đã đăng ký thế chấp đúng như nội dung trong đơn yêu cầu đăng ký thế chấp đã kê khai trước đó.
   3.2. Trường hợp trong mẫu số 03/XĐK không còn chỗ ghi nội dung kê khai về tài sản đã đăng ký thế chấp cần xóa thì sử dụng mẫu số 07/BSTS.

   Luật Hòa Bình nhận các dịch vụ liên quan tới lĩnh vực đất đai như:

   - Tư vấn thủ tục mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

   - Tư vấn thủ tục mua bán nhà đất chưa có sổ đỏ;

   - Tư vấn thủ tục làm sổ đỏ, sổ hồng, bìa đỏ nhà đất thổ cư;

   - Tư vấn thủ tục làm sổ đỏ nhà chung cư, nhà dự án, biệt thự, nhà liền kề;

   - Tư vấn thủ tục làm sổ đỏ nhà đất bằng giấy tờ viết tay;

   - Tư vấn thủ tục tách sổ đỏ, thủ tục tách thửa đất do mua bán, thừa kế....;

   - Tư vấn thủ tục sang tên sổ đỏ, dịch vụ sang tên sổ đỏ;

   - Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai, khởi kiện vụ án tranh chấp đất đai;

   - Tư vấn thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai;

   - Tư vấn và nhận làm thủ tục hợp thức nhà đất;

   - Tư vấn và nhận làm thủ tục xin cấp lại sổ đỏ/sổ hồng bị mất;

   - Tư vấn sang tên sổ đỏ miễn thuế thu nhập cá nhân;

   - Tư vấn, hướng dẫn làm thủ tục đề nghị miễn giảm tiền sử dụng đất;

   - Tư vấn và nhận dịch vụ chuyển đổi mục đích sử dụng đất ao vườn thành đất thổ cư tại Hà Nội và các địa phương khác....

   - Tư vấn và nhận làm thủ tục đính chính sai sót trong sổ đỏ, sổ hồng....

   Khách hàng có yêu cầu tư vấn hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan tới nhà đất, luật đất đai...hãy liên hệ với chúng tôi để được trao đổi cụ thể.

    

   VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÒA BÌNH
   Trụ sở chính: Số 09 Lê Văn Lương, Hà Đông, Hà Nội
   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023

   Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh: 68/240 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023 
   Email: luathoabinh.com@gmail.com

   Website: luathoabinh.com       

    
    
  • ---------------------------------------------------------------
 •  
 • Đánh giá về chúng tôi

   • Ngân hàng Á Châu
   • Ngân hàng Á Châu:

    Khách hàng cần phân biệt sự khác nhau giữa dịch vụ xác minh và dịch vụ theo dõi giám sát . Xác minh là việc xác định tính sự thật của những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Còn theo dõi giám sát là việc xác định tính sự thật trong hiện tại đang tiếp diễn.

   •  
   • Đông Á Bank
   • Đông Á Bank:

    Thực trạng xã hội hiện nay cho thấy, có rất nhiều người đang trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo dẫn đến “tiền mất tật mang” do không hiểu rõ về người mà mình đang quan hệ.

   •  
 • »Xem thêm
 • stablehost