Menu
 • Home

   » 

  Bảng giá đất

   » 

  Bảng giá xây dựng nhà riêng lẻ, nhà chung cư quận Thanh xuân, Hà Nội

  • Bảng giá xây dựng nhà riêng lẻ, nhà chung cư quận Thanh xuân, Hà Nội

  • Bảng giá xây dựng nhà riêng lẻ, nhà chung cư quận Thanh xuân, Hà Nội, bảng giá các loại nhà quận thanh xuân, giá nhà quận thanh xuân, giá nhà chung cư quận thanh xuân, cách tính thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ nhà đất quận thanh xuân, giá nhà đất quạn thanh xuân...

  • Tuesday, 03 July 2018, 04:31:00 PM
  • ỦY BAN NHÂN DÂN
   THÀNH PHỐ HÀ NỘI
   -------

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   ---------------

   Số: 3203/QĐ-UBND

   Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2017

    

   QUYẾT ĐỊNH

   VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ LÀM CĂN CỨ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI NHÀ VÀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG NHÀ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

   ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

   Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

   Căn cứ Luật Thủ đô ngày 21/11/2012;

   Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

   Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

   Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân năm ngày 21/11/2007 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân ngày 22/11/2012;

   Căn cứ Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

   Căn cứ Thông tư số 301/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ;

   Căn cứ Quyết định số 1161/QĐ-BXD ngày 15/10/2015 của Bộ Xây dựng về công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2014;

   Xét đề nghị của Liên ngành: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Cục Thuế thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 2236/TTrLN: STC-SXD-CT ngày 14/4/2017,

   QUYẾT ĐỊNH:

   Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội (Phụ lục số: 01, 02, 03, 04 kèm theo).

   Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 21/7/2015 và Quyết định số 4974/QĐ-UBND ngày 02/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Bảng giá, giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội.

   Trong quá trình triển khai thực hiện, Cục Thuế thành phố Hà Nội có trách nhiệm tổng hợp các trường hợp phát sinh chưa có trong Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà và thuế thu nhập cá nhân đối với việc chuyển nhượng nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội quy định tại Quyết định này gửi Sở Xây dựng để chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan báo cáo bổ sung đơn giá, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

   Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Cục trưởng Cục thuế thành phố Hà Nội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hà Nội; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã Sơn Tây và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

    

    

   Nơi nhận:
   - Như Điều 3;
   - Các Bộ: Tài chính, Xây dựng;
   - Thường trực: Thành ủy, HĐND TP;
   - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
   - VP UBND TP: Các PCVP, các phòng: KT, ĐT, TH,TKBT;
   - Cổng Giao tiếp điện tử Thành phố;
   - Trung tâm Tin học - Công báo;
   - Lưu: VT, KTg.

   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
   KT. CHỦ TỊCH
   PHÓ CHỦ TỊCH
   Nguyễn Doãn Toản

   PHỤ LỤC 01

   BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ Ở
   (Kèm theo Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội)

   Đơn vị: Đồng

   STT

   Tên công trình

   Giá 01 m2 sàn xây dựng

   I

   Nhà chung cư

    

   1

   Số tầng ≤ 5

   6.766.000

   2

   5 < số tầng ≤ 7

   8.733.000

   3

   7 < số tầng ≤ 10

   8.896.000

   4

   10 < số tầng ≤ 15

   9.314.000

   5

   15 < số tầng ≤18

   9.946.000

   6

   18 < số tầng ≤ 20

   10.352.000

   7

   20 < số tầng ≤ 25

   11.609.000

   8

   25 < số tầng

   12.192.000

   II

   Nhà ở riêng lẻ

    

   1

   Nhà 1 tầng, tường bao xây gạch, mái tôn

   1.864.000

   2

   Nhà 1 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái BTCT đổ tại chỗ

   4.902.000

   3

   Nhà từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ

   7.448.000

   4

   Nhà kiểu biệt thự từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ

   9.388.000

   5

   Nhà ở riêng lẻ cao từ 4 tầng trở lên, kết cấu khung chịu lực BTCT, tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ

   Theo giá xây dựng mới nhà ở quy định tại Mục I Phụ lục này

   III

   Công trình trụ sở cơ quan, văn phòng làm việc, trung tâm thương mại

    

   1

   Số tầng ≤ 5

   7.923.000

   2

   5 < Số tầng ≤ 7

   8.753.000

   3

   7 < Số tầng

   10.261.000

   Ghi chú:

   - Giá tối thiểu xây dựng mới tính cho 01 m2 sàn căn hộ của từng căn hộ riêng lẻ áp dụng trong trường hợp chuyển nhượng, trước bạ căn hộ riêng lẻ trong nhà có nhiều căn hộ do nhiều hộ sử dụng được tính như sau:

   Giá 01 m2 sàn căn hộ

   =

   Giá 01 m2 sàn xây dựng

   Hệ số của tổng diện tích sàn sử dụng riêng so với tổng diện tích sàn xây dựng của tòa nhà

   - Giá xây dựng mới đối với nhà xây thô có hoàn thiện mặt ngoài (chưa hoàn thiện bên trong) bằng 65% giá xây dựng nhà ở mới.

   - Giá tính lệ phí trước bạ nhà vườn: Áp dụng giá tính lệ phí trước bạ của nhà kiểu biệt thự từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ. 

   PHỤ LỤC 02

   BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ XƯỞNG, KHO
   (Kèm theo Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội)

   Đơn vị: Đồng

   STT

   Tên công trình

   Giá 01 m2 sàn xây dựng

    

   A

   Nhà sản xuất

    

    

   I

   Nhà 1 tầng khẩu độ 12m, cao ≤ 6m, không có cầu trục

    

    

   1

   Tường gạch thu hồi mái ngói

   1.735.000

    

   2

   Tường gạch thu hồi mái tôn

   1.735.000

    

   3

   Tường gạch, bổ trụ, kèo thép, mái tôn

   2.003.000

    

   4

   Tường gạch, mái bằng

   2.334.000

    

   5

   Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn

   2.767.000

    

   6

   Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn

   2.984.000

    

   7

   Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

   2.520.000

    

   II

   Nhà 1 tầng khẩu độ 15m, cao ≤ 9m, không có cầu trục

    

    

   1

   Cột bê tông kèo thép, tường gạch, mái tôn

   4.667.000

    

   2

   Cột kèo thép, tường bao che tôn, mái tôn

   4.399.000

    

   3

   Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

   4.099.000

    

   4

   Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn

   4.068.000

    

   5

   Cột kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn

   3.996.000

    

   III

   Nhà 1 tầng khẩu độ 18m, có cầu trục 5 tấn

    

    

   1

   Cột bê tông, kèo thép, mái tôn

   4.967.000

    

   2

   Cột kèo bê tông, tường gạch, mái tôn

   5.266.000

    

   3

   Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

   4.647.000

    

   4

   Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn

   5.566.000

    

   5

   Cột kèo thép liền nhịp, tường bao che bằng tôn, mái tôn

   4.543.000

    

   6

   Cột bê tông, kèo thép liền nhịp, tường gạch, mái tôn

   4.884.000

    

   IV

   Nhà 1 tầng khẩu độ 24m, cao 9m, có cầu trục 10 tấn

    

    

   1

   Cột bê tông, kèo thép, tường gạch, mái tôn

   7.600.000

    

   2

   Cột kèo thép, tường gạch, mái tôn

   7.899.000

    

   B

   Kho chuyên dụng

    

   I

   Kho chuyên dụng loại nhỏ (sức chứa < 500 tấn)

    

   1

   Kho lương thực, khung thép, sàn gỗ hay bê tông, mái tôn

   4.017.000

   2

   Kho lương thực xây cuốn gạch đá

   1.797.000

   3

   Kho hóa chất xây gạch, mái bằng

   2.767.000

   4

   Kho hóa chất xây gạch, mái ngói

   1.601.000

   II

   Kho chuyên dụng loại lớn (sức chứa ≥ 500 tấn)

    

   1

   Kho lương thực sức chứa 500 tấn

   2.788.000

   2

   Kho lương thực sức chứa 1.500 tấn

   3.005.000

   3

   Kho lương thực sức chứa 10.000 tấn

   3.686.000

   4

   Kho muối sức chứa 1.000 - 3.000 tấn

   2.354.000

    PHỤ LỤC 03

   BẢNG GIÁ XÂY DỰNG MỚI NHÀ TẠM, VẬT KIẾN TRÚC
   (Kèm theo Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội)

   Đơn vị: Đồng

   STT

   Tên công trình

   Giá 01 m2 sàn xây dựng

   I

   Nhà tạm

    

   1

   Tường xây gạch 220, cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi) nền lát gạch xi măng, gạch chỉ hoặc láng xi măng có đánh màu

   2.155.000

   2

   Tường xây gạch 110, cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi) nền lát gạch xi măng, gạch chỉ hoặc láng xi măng có đánh màu

    

   a

   Nhà có khu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nn lát gạch xi măng

   1.713.568

   b

   Nhà không có khu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền lát gạch xi măng

   1.405.759

   c

   Nhà không có khu phụ, mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn, nền láng xi măng

   1.365.203

   d

   Nhà không có khu phụ, mái giấy dầu, nền láng xi măng

   1.045.920

   3

   Nhà tạm vách cót, mái giấy dầu hoặc mái lá

   471.000

   II

   Nhà bán mái

    

   1

   Nhà bán mái tường xây gạch 220 cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi) mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn

   1.339.673

   2

   Nhà bán mái tường xây gạch 110 cao ≤ 3m (không tính chiều cao tường thu hồi)

    

   a

   Mái ngói, fibrôximăng hoặc tôn

   1.258.519

   b

   Mái giấy dầu

   1.077.423

   III

   Nhà sàn

    

   1

   Gỗ tứ thiết đường kính cột ≥ 30 cm

   1.661.000

   2

   Gỗ tứ thiết đường kính cột < 30 cm

   1.416.000

   3

   Gỗ hồng sắc (Hoặc cột bê tông) đường kính cột ≥ 30 cm

   1.301.000

   4

   Gỗ hồng sắc (Hoặc cột bê tông) đường kính cột < 30 cm

   1.185.000

   5

   Nhà sàn khung gỗ bạch đàn, sàn gỗ, lợp lá cọ

   714.000

   Ghi chú: Giá xây dựng nhà tạm chưa bao gồm bể nước, bể phốt. 

   PHỤ LỤC 04

   BẢNG TỶ LỆ CHẤT LƯỢNG CÒN LẠI CỦA NHÀ
   (Kèm theo Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 24/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội)

   Thời gian đã sử dụng

   Biệt thự (%)

   Công trình cấp I(%)

   Công trình cấp II (%)

   Công trình cấp III (%)

   Công trình cấp IV (%)

   - Dưới 5 năm

   95

   90

   90

   80

   80

   - Từ 5 đến 10 năm

   85

   80

   80

   65

   65

   - Trên 10 năm đến 20 năm

   70

   60

   55

   35

   35

   - Trên 20 năm đến 50 năm

   50

   40

   35

   25

   25

   - Trên 50 năm

   30

   25

   25

   20

   20

   Ghi chú:

   - Kê khai lệ phí trước bạ lần đầu đối với nhà có thời gian đã sử dụng dưới 5 năm: 100%;

   - Kê khai nộp lệ phí trước bạ lần đầu đối với nhà chịu lệ phí trước bạ có thời gian đã sử dụng từ 5 năm trở lên thì áp dụng tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà có thời gian đã sử dụng tương ứng theo Bảng tỷ lệ chất lượng còn lại của nhà.

   - Kê khai lệ phí trước bạ từ lần thứ 2 trở đi: Thời gian đã sử dụng của nhà được tính từ thời điểm (năm) xây dựng hoàn thành bàn giao nhà (hoặc đưa vào sử dụng) đến năm kê khai, nộp lệ phí trước bạ nhà đó. Trường hợp hồ sơ không đủ căn cứ xác định được năm xây dựng nhà thì theo năm mua nhà hoặc nhận nhà.

   - Quy định về loại, cấp công trình: Quy định tại Mục 2.1.1, Bảng 2, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.

   Luật Hòa Bình tư vấn và cung cấp dịch vụ:

   - Sang tên sổ đỏ cho cá nhân;

   - Sang tên sổ đỏ tên công ty/doanh nghiệp;

   - Sang tên sổ đỏ hộ gia đình;

   - Sang tên sổ đỏ thừa kế;

   - Sang tên sổ đỏ do được bố mẹ, anh, chị, em tặng cho;

   - Làm sổ đỏ theo quyết định của tòa án;

   - Làm sổ đỏ do mua bán bằng giấy tờ viết tay;

   - Làm sổ đỏ đất xen kẹt;

   - Hợp thức hóa đất đai, sổ đỏ...


   VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HÒA BÌNH
   Trụ sở chính: Số 09 Lê Văn Lương, Hà Đông, Hà Nội
   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023

   Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh: 68/240 đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

   Điện thoại: 04 6292 4060 Hot-line: 0936 171 023 
   Email: luathoabinh.com@gmail.com

   Website: luathoabinh.com   


  • ---------------------------------------------------------------
 •  
 • Đánh giá về chúng tôi

   • Ngân hàng Á Châu
   • Ngân hàng Á Châu:

    Khách hàng cần phân biệt sự khác nhau giữa dịch vụ xác minh và dịch vụ theo dõi giám sát . Xác minh là việc xác định tính sự thật của những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Còn theo dõi giám sát là việc xác định tính sự thật trong hiện tại đang tiếp diễn.

   •  
   • Đông Á Bank
   • Đông Á Bank:

    Thực trạng xã hội hiện nay cho thấy, có rất nhiều người đang trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo dẫn đến “tiền mất tật mang” do không hiểu rõ về người mà mình đang quan hệ.

   •  
 • »Xem thêm
 • stablehost