Menu
 • Home

   » 

  Bảng giá đất

   » 

  Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng từ năm (2015-2019)

  • Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng từ năm (2015-2019)

  • Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc áp dụng từ năm (2015-2019); Giá các loại đất quy định tại Quyết định này được xác định làm căn cứ và cơ sở để áp dụng trong các trường hợp sau đây: a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;

    

  • Saturday, 07 April 2018, 08:06:50 PM
  •  

   ỦY BAN NHÂN DÂN

   TỈNH VĨNH PHÚC

   ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   ---------------

   Số: 61/2014/QĐ-UBND Vĩnh Phúc, ngày 31 tháng 12 năm 2014

    

   QUYẾT ĐỊNH

   VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 5 NĂM 2015-2019

   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

    

   Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

   Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

   Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

   Căn cứ thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

   Căn cứ Nghị quyết số: 152/NQ-HĐND ngày 27 tháng 12 năm 2014 của HĐND tỉnh khóa XV kỳ họp thứ 11 thông qua bảng giá đất 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

   Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

   QUYẾT ĐỊNH:

    

   Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về giá đất 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. (Có Bảng giá đất các loại đất kèm theo).

   Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015 và thay thế Quyết định số 42/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

   Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và Người đứng đầu các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

   QUY ĐỊNH
   VỀ GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC 5 NĂM 2015-2019
   (Ban hành kèm theo Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014  của UBND tnh Vĩnh Phúc)


   Chương I 
   QUY ĐỊNH CHUNG
   Điều 1. Đối tượng áp dụng
   1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai.
   2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
   Điều 2. Phạm váp dụng
   1. Giá các loại đất quy định tại Quyết định này được xác định làm căn cứ và cơ sở để áp dụng trong các trường hợp sau đây:
   a) Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân;
   b) Tính thuế sử dụng đất;
   c) Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;
   d) Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
   đ) Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai;
   e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.
   2. Quy định này không áp dụng đối với các trường hợp người có quyền sử dụng đất thỏa thuận về giá khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất và góp bằng quyền sử dụng đất theo quy định.
   Chương II
   QUY ĐỊNH CỤ THỂ
   Điều 3. Nguyên tắc xác định giá đất
   1. Nguyên tc chung:
   - Theo mục đích sử dụng đất hợp pháp tại thời điểm định giá;
   - Theo thời hạn sử dụng đất;
   - Cùng một thời điểm, các thửa đất liền kề nhau có cùng mục đích sử dụng, khả năng sinh lợi, thu nhập từ việc sử dụng đất tương tự nhau thì có mức giá như nhau;
   - Giá đất quy định đáp ứng yêu cầu các mối quan hệ giao dịch về đất ở mức bình thường, nhằm ổn định đời sống dân cư, phù hợp giữa quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Đồng thời đảm bảo tính ổn định xã hội, góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, tăng thêm nguồn thu ngân sách, tăng cường quản lý quỹ đất, thúc đẩy công tác quản lý thực hiện quy hoạch và thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh;
   - Giá đất phổ biến trên thị trường được tham khảo để xây dựng bảng giá đất là giá xuất hiện với tần suất nhiều nhất trong các giao dịch đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, giá đất xác định từ chi phí, thu nhập của thửa đất có cùng mục đích sử dụng đã loại bỏ các yếu tố đột biến giá như đầu cơ mua bán với mục đích kinh doanh trục lợi;
   - Khi xây dựng giá cho loại đất nào thì áp dụng khung giá đất của chính phủ đối với loại đất đó;
   - Phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương;
   2. Đối với từng loại đất cụ thể:
   Ngoài việc thực hiện theo quy định tại Điểm 1 Khoản này, khi xây dựng giá đất còn thực hiện theo nguyên tắc đối với từng loại đất cụ thể như sau:
   a) Đất phi nông nghiệp:
   - Đối với những thửa đất có các cạnh liền kề tiếp giáp với hai đường có tên trong bảng giá đất trở lên (ngã ba, ngã tư...) giá đất ở được xác định như sau:
   + Thửa đất thuộc khu vực đô thị thì giá đất của thửa đất đó được tính theo giá đất của loại đường có mức giá cao nhất mà ô đất đó tiếp giáp nhân với hệ số 1,2. Trường hợp sau khi nhân hệ số, giá đất của thửa đất vượt mức giá tối đa theo khung giá đất của Chính phủ thì tính bằng giá đất tối đa theo khung giá đất của Chính phủ.
   + Thửa đất trong khu vực nông thôn thì giá đất của thửa đất đó được tính theo giá đất của đường tiếp giáp có mức giá cao nhất
   b) Thửa đất có mục đích đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại nông thôn và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị (ngoài quy định tại Khoản 2 Điều 6 bản quy định này), đất thương mại, dịch vụ được phân lớp để xác định giá đất theo nguyên tắc như sau:
   - Lớp 1: Tính từ chỉ giới giao đất tiếp giáp với đường, phố (vỉa hè đường phố hoặc chỉ giới hành lang giao thông) đến 20,0m, giá đất được tính bằng 100% giá đất ở liền kề.
   - Lớp 2: Phần diện tích còn lại của thửa đất, giá đất được xác định bằng 60% giá đất lớp 1.
   Thửa đất có diện tích > 01 ha, giá đất của diện tích 1 ha tính phân lớp theo các quy định trên; diện tích còn lại được phân lớp tiếp hoặc áp dụng theo giá đất khu vực còn lại của khu vực đó. Giá bình quân tối thiểu của thửa đất không được thấp hơn giá đất còn lại của khu vực đó.
   c) Giá đất nông nghiệp được xác định theo vùng: Đồng Bằng, Trung du và Miền núi.
   Điều 4. Phân loại và phân vùng đất
   1. Phân loại đất:
   a) Nhóm đất nông nghiệp gồm:
   - Đất sản xuất nông nghiệp: đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm.
   - Đất lâm nghiệp: đất rừng sản xuất, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.
   - Đất nuôi trồng thủy sản.
   - Đất nông nghiệp khác.
   b) Nhóm đất phi nông nghiệp gồm: Đất ở tại nông thôn; đất ở tại đô thị; đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất sử dụng vào mục đích công cộng; đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng khác.
   c) Nhóm đất chưa sử dụng là đất chưa được đưa vào sử dụng cho các mục đích theo quy định Luật Đất đai, bao gồm đất bằng chưa sử dụng, đất đồi núi chưa sử dụng, núi đá không có rừng cây.
   2. Phân vùng đất: Căn cứ vào điều kiện cụ thể của tỉnh Vĩnh Phúc chia thành các vùng như sau: Đồng bằng, Trung du và Miền núi (Miền núi bao gồm các xã theo quy định của Ủy ban dân tộc và miền núi).
   Điều 5. Giá đất nông nghiệp
   1. Giá đất nông nghiệp được quy định cụ thể, chi tiết trong bảng giá đất của các huyện, thị xã, thành phố kèm theo;
   2. Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở trong khu dân cư nhưng không được công nhận là đất ở thì giá đất được tính bằng giá đất trồng cây lâu năm trong cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố.
   3. Đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng: Giá đất được tính bằng giá đất rừng sản xuất.
   4. Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh: Giá đất được tính bằng giá đất nông nghiệp cao nhất trên cùng địa bàn huyện, thị xã, thành phố.
   Điều 6. Giá đất ở và đất sản xuất kinh doanh phnông nghiệp
   1. Giá đất ở đô thị và đất ở nông thôn được quy định cụ thể chi tiết trong bảng giá đất của các huyện, thị xã, thành phố kèm theo.
   2. Đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cụm kinh tế - xã hội, làng nghề... được quy định cụ thể chi tiết trong bảng giá đất của các huyện, thị xã, thành phố kèm theo.
   3. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại nông thôn và đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị (ngoài quy định tại Khoản 2 Điều này) được nhà nước giao đất, cho thuê quyền sử dụng đất có thời hạn tối đa không quá 70 năm, giá đất được tính bằng 60% giá đất ở liền kề.
   4. Đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn và đất thương mại, dịch vụ tại đô thị được nhà nước giao đất, cho thuê quyền sử dụng đất có thời hạn tối đa không quá 70 năm, giá đất được tính bằng 80% giá đất ở liền kề.
   5. Giá đất dịch vụ được nhà nước giao đất khi thu hồi đất nông nghiệp được tính bằng giá đất ở.
   Điều 7. Giá các loại đất phi nông nghiệp còn lại
   1. Đất sử dụng vào các mục đích công cộng có mục đích kinh doanh: Giá đất được tính bằng 60% giá đất ở liền kề.
   2. Đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất tôn giáo, tín ngưỡng (bao gồm đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng, đất có công trình là đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ); đất phi nông nghiệp có mục đích xây dựng nhà bảo tàng, nhà bảo tồn, nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật, cơ sở sáng tác văn hóa, nghệ thuật tại nông thôn và đô thị: giá đất được xác định bằng với giá đất ở liền kề.
   3. Đất sử dụng vào mục đích công cộng (bao gồm đất sử dụng vào các mục đích giao thông; thủy lợi; đất có di tích lịch sử - văn hóa; đất danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng; đất khu vui chơi, giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải và công trình công cộng khác): Giá đất được xác định như đối với sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại khu vực liền kề, nếu không có những loại đất liền kề nêu trên thì xác định như giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp ở khu vực gần nhất.
   4. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản thì áp dụng bảng giá đất nông nghiệp có mặt nước nuôi trồng thủy sản; sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp hoặc sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp kết hợp với nuôi trồng khai thác thủy sản thì giá đất được xác định theo giá đất phi nông nghiệp có cùng mục đích sử dụng, vị trí liền kề.
   5. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng được xác định theo giá loại phi nông nghiệp liền kề thấp nhất.
   6. Đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất; đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở: Giá đất được xác định như đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp tại khu vực liền kề, nếu không có những loại đất liền kề nêu trên thì xác định như giá đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp ở khu vực gần nhất.
   7. Khi có sự điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thay đổi loại đô thị, loại đường phố, vị trí đất thì giá đất sẽ được điều chỉnh lại tại khu vực có sự thay đổi.
   Điều 8. Giá đất chưa sử dụng
   Đất chưa sử dụng, khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để đưa vào sử dụng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ phương pháp định giá đất và giá các loại đất cùng mục đích sử dụng đã được giao đất, cho thuê đất tại khu vực lân cận để quy định mức giá đất.
   Chương III
   TỔ CHỨC THỰC HIỆN
   Điều 9. Điều chỉnh giá các loại đất
   Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh giá các loại đất theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.
   Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, tổng hợp báo cáo UBND xem xét, giải quyết./.
    

   BẢNG GIÁ ĐẤT 5 NĂM (2015-2019) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
   Kèm theo Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
    

   Đơn vị tính: đồng/m2

   Số TT Vị trí, khu vực, tên đường Giá đất
   A PHỐ VĨNH YÊN  
     MỤC 01: GIÁ ĐẤT Ở  
   I CÁC ĐƯỜNG PHỐ VÀ KHU DÂN CƯ MỚI  
   1 Đường Nguyễn Tất Thành: Từ giao với đường Mê Linh (phường Khai Quang) qua khu công nghiệp Khai Quang, qua giao với đường Trần phú, qua UBND xã Định Trung đến giao với đường Hùng Vương (T50).  
   a Đoạn 1: Từ giao với đường Mê Linh (phường Khai Quang) đến giao đường Tôn Đức Thắng  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 8,000,000
   - Vị trí 2: Các ngõ giao với đoạn đường này:  
   + Các ngõ ≥ 3,5 m giao với đoạn đường này 3,000,000
   + Các ngõ < 3,5 m giao với đoạn đường này 2,000,000
   b Đoạn 2: Từ giao đường Tôn Đức Thắng đến hết địa giới phường Khai Quang  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 7,000,000
   - Vị trí 2: Các ngõ giao với đoạn đường này:  
   + Các ngõ ≥ 3,5 m giao với đoạn đường này 3,000,000
   + Các ngõ < 3,5 m giao với đoạn đường này 2,000,000
   c Đoạn 3: Tiếp giáp địa giới phường Khai Quang đến giao đường Chu Văn An (Đình Bầu)  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 8,000,000
   - Vị trí 2: Các ngõ giao với đoạn đường này:  
   + Các ngõ ≥ 3,5 m giao với đoạn đường này 3,000,000
   + Các ngõ < 3,5 m giao với đoạn đường này 2,000,000
   d Đoạn 4: Từ giao đường Chu Văn An đến giao đường Trần Phú  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 10,000,000
   - Vị trí 2: Các ngõ giao với đoạn đường này:  
   + Các ngõ ≥ 3,5 m giao với đoạn đường này 3,000,000
   + Các ngõ < 3,5 m giao với đoạn đường này 2,000,000
   e Đoạn 5: Từ giao đường Trần Phú qua UBND xã Định Trung đến giao với đường Hùng Vương (T50) 7,000,000
   + Các ngõ ≥ 3,5 m giao với đoạn đường này 3,000,000
   + Các ngõ < 3,5 m giao với đoạn đường này 2,000,000
   2 Phố Mê Linh: Từ ngã ba Dốc Láp đến hết địa giới thành phố Vĩnh Yên  
   a Đoạn 1: Từ khách sạn Ngọc Lan tới giao tim đường Lê Duẩn  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 12,000,000
   - Vị trí 2: Các ngõ giao với đoạn đường này (gồm cả băng 2 khu dân cư ao Hải) 5,500,000
   - Vị trí 3: Đất ở thuộc các ngách giao với các ngõ trên 3,500,000
   b Đoạn 2: Từ giao tim đường Lê Duẩn đến giao tim đường Hai Bà Trưng  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 11,000,000
   - Vị trí 2: Các ngõ giao với đoạn đường này 4,500,000
   - Vị trí 3: Các ngách giao với các ngõ trên (vị trí còn lại khu Bảo Sơn) 2,500,000
   c Đoạn 3: Đất mặt tiền từ đường Hai Bà Trưng đến giao tim đường Nguyễn Tất Thành (đường vào khu CN Khai Quang)  8,000,000
   3 Đường Kim Ngọc: Từ ngã ba Dốc láp (giáp khách sạn Ngọc Lan) đến hết đất đài truyền hình Vĩnh Phúc  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 11,000,000
   4 Đường Hùng Vương: Từ giao đường  Kim Ngọc qua Cầu Oai đến hết địa giới thành phố Vĩnh Yên  
   a Đoạn 1: Từ giao đường  Kim Ngọc đến Cầu Oai  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 10,000,000
   - Vị trí 2: Các ngõ  ≥ 3,5 m giao với đường Hùng Vương 3,500,000
   - Vị trí 3: Đất ở thuộc các ngách còn lại thuộc các ngõ trên và các ngõ < 3,5 m 2,000,000
   b Đoạn 2: Từ Cầu Oai đến giao tim đường Trần Đại Nghĩa (đường rẽ vào UBND phường Đồng Tâm)  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 8,000,000
   - Vị trí 2: Các ngõ giao với đường Hùng Vương 3,500,000
   - Vị trí 3: Đất ở thuộc các ngách còn lại thuộc các ngõ trên 2,000,000
   c Đoạn 3:  Từ giao tim đường Trần Đại Nghĩa đến ngã tư Quán Tiên  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 8,000,000
   - Vị trí 2: Các ngõ giao với đường Hùng Vương 3,500,000
   d Đoạn 4: Từ ngã tư Quán Tiên đến hết địa giới Thành phố Vĩnh Yên  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền Từ ngã tư Quán Tiên đến Cổng chào 6,000,000
   - Vị trí 2:Cổng chào đến hết địa giới Thành phố Vĩnh Yên 5,000,000
   - Vị trí 3: Các ngõ giao với đoạn đường này 3,500,000
   5 Đất trong khu đô thị Nam Đầm Vạc 3,500,000
   6 Đường QL 2 tránh thành phố Vĩnh Yên  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 8,000,000
   - Vị trí 2: Đất ở thuộc các ngõ giao với đường này 4,000,000
   7 Đường Tôn Đức Thắng: Từ giao đường Hai Bà Trưng (Sở Xây dựng) đến hết địa giới phường Khai Quang  
   - Vị trí 1: Từ giao đường Hai Bà Trưng (Sở Xây dựng) đến giao đường Nguyễn Tất Thành (mặt tiền) 8,000,000
   - Vị trí 2: Từ giao đường Nguyễn Tất Thành đến hết địa giới phường Khai Quang (mặt tiền) 6,000,000
   - Vị trí 3: Các ngõ giao với đường này 3,500,000
   8 Đường Nguyễn Du  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 6,000,000
   - Vị trí 2: Các ngõ giao với đường này 4,000,000
   9 Đường Lê Chân  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền (Đoạn từ đường Mê Linh đến nhà ông Phú) 7,000,000
   - Vị trí 2: Đoạn từ nhà ông Phú đến hết đường Lê Chân 3,000,000
   10 Đường Ngô Gia Tự  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 7,000,000
   - Vị trí 2: Các ngõ giao với đường này 3,500,000
   11 Đường Phan Chu Trinh  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 7,000,000
   - Vị trí 2: Các ngõ giao với đường này 4,000,000
   12 Đường Phan Bội Châu  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 7,000,000
   - Vị trí 2: Các ngõ giao với đường này 3,500,000
   13 Đường Nguyễn Văn Linh  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 8,000,000
   - Vị trí 2: Các ngõ giao với đường này 4,500,000
   14 Đường Lê Duẩn  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 8,500,000
   - Vị trí 2: Các ngõ giao với đường này 5,000,000
   15 Đường Chu Văn An  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 8,500,000
   - Vị trí 2: Các ngõ giao với đường này 5,000,000
   16 Đường Nguyễn Trãi: Từ giao đường Mê Linh đến giao đường Hai Bà Trưng (khu Hội họp UBND tỉnh)  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 13,000,000
   - Vị trí 2: Các đường tiểu khu giao đường Nguyễn Trãi 5,000,000
   - Vị trí 3: Đường tiểu khu từ nhà Tâm đến hết nhà ông Sinh (Cường); Ngõ từ nhà ông Thường đến hết nhà bà Dần (Hùng) 3,000,000
   - Vị trí 4: Đất ở thuộc các ngõ còn lại 2,500,000
   17 Đường Nguyễn Chí Thanh: Từ giao đường Mê Linh qua Trường mầm non Hoa Hồng đến giao đường Nguyễn Trãi  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 8,000,000
   18 Đường Lý Thái Tổ  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 5,000,000
   - Vị trí 2: Các ngõ giao với đường này và đường giao thông trong khu công sở 3,000,000
   19 Đường Tôn Thất Tùng  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 7,000,000
   - Vị trí 2: Các ngõ giao với đường này 3,500,000
   20 Đường Yết Kiêu  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 5,500,000
   - Vị trí 2: Các ngõ giao với đường này 3,500,000
   21 Đường Trần Nguyên Hãn  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 5,500,000
   - Vị trí 2: Các ngõ giao với đường này 3,500,000
   22 Phố Bà Triệu: Từ giao đường Mê Linh qua cổng Bệnh viện đa khoa đến giao đường Nguyễn Tất Thành  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 10,000,000
   - Vị trí 2: Các ngõ giao với đường này 4,500,000
   23 Đường phố Kim Đồng  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 6,000,000
   - Vị trí 2: Các ngõ giao với đường này 3,000,000
   24 Đường Vườn hoa dốc Láp: Từ giao phố Mê Linh (đèn tín hiệu điều khiển giao thông) đến giao phố Trần Phú (chân dốc đường vào trường THPT Trần Phú)  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 13,000,000
   - Vị trí 2: Đường tiểu khu từ nhà ông Yết đến hết nhà ông Đoàn 4,500,000
   - Vị trí 3: Đất ở còn lại thuộc khu vực Láp Dưới 2,500,000
   25 Phố Trần Phú: Từ ngã ba Dốc Láp (Khách sạn Ngọc Lan) qua Khu đô thị Hà Tiên đến hết địa phận Thành phố Vĩnh Yên  
   a Đoạn 1: Đoạn từ Khách sạn Ngọc Lan đến giao tim đường lên Trường THPT Trần Phú.  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 13,000,000
   - Vị trí 2: Đường tiểu khu nhà ông Hải đến hết Chùa Láp. 3,500,000
   - Vị trí 3: Đất  thuộc các ngách giao với các ngõ trên (Luỹ Chùa) 2,000,000
   b Đoạn 2: Từ giao với tim đường rẽ vào Trường THPT Trần phú đến giao với đường Nguyễn Tất Thành  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 10,000,000
   - Vị trí 2: Các ngõ chính giao với đoạn đường này gồm: Đường lên trường THPT Trần Phú, đường tiểu khu từ nhà ông Hùng đến sân kho HTX, đường tiểu khu từ nhà bà Lại đến nhà ông Kỷ. 3,500,000
   - Vị trí 3: Các ngõ còn lại giao với đoạn này 2,000,000
   - Vị trí 4: Đất ở thuộc các ngách giao với các ngõ trên (thuộc Láp Trên và Láp Trại) 2,000,000
   c Đoạn 3: Từ giao với đường Nguyễn Tất Thành đến giao đường Chùa Hà (trong khu đô thị Hà Tiên)  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 10,000,000
   d Đoạn 4: Từ giao với đường Chùa Hà đến hết địa giới thành phố Vĩnh Yên  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 7,500,000
   - Vị trí 2: Các ngõ giao với đường Trần Phú 4,500,000
   26 Đường chùa Hà: Đoạn từ giao đường Nguyễn Tất Thành đến giao đường Trần Phú (tại km3 QL 2B)  
   - Vị trí 1: Đoạn từ giao đường Nguyễn Tất Thành đến giao với đường đi Làng Sứ 6,000,000
   - Vị trí 2: Đoạn từ giao với đường đi Làng Sứ đến giao đường Trần Phú (tại km3 QL2B) 5,000,000
   - Vị trí 3: Đường chùa Hà đi hết  khu dân cư trường dạy nghề số 11 2,000,000
   - Vị trí 4: Đất ở thuộc các khu dân cư đồi chiêu đãi. Bộ CHQS tỉnh, khu dân cư Đồng Nưa  
     + Đường mặt cắt > 13.5 m 3,500,000
     + Đường mặt cắt  = 13.5 m và < 13.5 m 3,000,000
   27 Phố Nguyễn Viết Xuân: Từ đường Kim Ngọc đến Cầu Vượt  
   a Đoạn 1: Từ giao đường Kim Ngọc đến giao phố Lê Xoay  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền (từ bãi rửa xe đến hộ anh Độ và hộ chị Hoa) 15,000,000
   - Vị trí 2: Các ngõ giao với đoạn đường này và đất ở thuộc khu dân cư ao Tài phú 6,000,000
   b Đoạn 2: Từ giao phố Lê Xoay tới giao phố Ngô Quyền (đất mặt tiền) 14,500,000
   c Đoạn 3: Từ giao phố Ngô Quyền đến chân Cầu vượt (hết phố Nguyễn Viết Xuân)  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 12,500,000
   - Vị trí 2: Đường vào khu lương thực, đường vào nhà máy xay cũ, ( các ngõ giao với đoạn này, áp dụng với các ô đất mặt tiền ) 5,000,000
   - Vị trí 3: Đất ở thuộc các ngõ từ hộ ông Huân đến hộ bà Lý Thị Ngân, hộ ông Hồng Lập đến hộ bà Châu, từ đầu ngõ 8 đến Hồ Vậy, đầu ngõ 9 đến hộ ông Thọ, đầu ngõ 10 đến hộ ông Minh Đầm. 4,000,000
   - Vị trí 4: Đất mặt đường từ cầu Hồ Vậy qua giếng Gẩu đến giao đường Ngô Quyền và khu dân cư xử lý nước thải 3,500,000
   - Vị trí 5: Đất thuộc các vị trí còn lại 2,500,000
   28 Phố Ngô Quyền: Từ bưu điện tỉnh đến ga Vĩnh Yên  
   a Đoạn 1: Từ bưu điện tỉnh đến giao phố Chiền  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 15,000,000
   - Vị trí 2: Ngõ 6 phố Ngô Quyền: đoạn từ đường Ngô Quyền đến nhà ông Sanh 5,000,000
   - Vị trí 3: Các ngõ giao với đường này, ngõ 06 từ tiếp giáp nhà ông Sanh đến hết đường ngõ 6 2,500,000
   - Vị trí 4: Các ngách giao với ngõ trên 2,000,000
   b Đoạn 2: Từ giao phố Chiền tới giao phố Nguyễn Viết Xuân  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 17,000,000
   - Vị trí 2: Các hộ trong ngõ số 10 đến hết đất nhà Ông Chính, ngõ 7 đến tiếp giáp nhà bà Ngấn 5,000,000
   - Vị trí 3: Các hộ còn lại trong ngõ 7 và các hộ trong ngõ 10 từ tiếp giáp nhà ông Chính đến Giếng Gẩu 3,000,000
   - Vị trí 4: Các ngách giao với các ngõ trên 2,000,000
   c Đoạn 3: Từ giao phố Nguyễn Viết Xuân đến Ga Vĩnh Yên  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 13,000,000
   - Vị trí 2: Thuộc khu dân cư vật tư nông nghiệp cũ 7,000,000
   29 Phố Chiền: Từ giao đường Kim Ngọc đến giao phố Ngô Quyền  
   a Đoạn 1: Từ giao đường Kim Ngọc đến giao phố Đôị Cấn  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 8,500,000
   - Vị trí 2: Đất các ngõ 3,4,5 đường phố Chiền 4,000,000
   - Vị trí 3: Đất ngõ 1,2 đường phố Chiền 3,000,000
   b Đoạn 2: Từ giao phố Đội Cấn đến giao phố Ngô Quyền  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 8,500,000
   - Vị trí 2: Đường tiểu khu ngõ nhà ông Phúc đến hết nhà ông Tý 4,000,000
   - Vị trí 3: Đất ở thuộc các ngõ còn lại 3,000,000
   30 Phố Trần Quốc Tuấn: Từ giao đường Kim Ngọc tới giao đường Đầm Vạc  
   a Đoạn từ giao đường Kim Ngọc tới giao phố Lê Xoay  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 10,500,000
   - Vị trí 2: Đất ở thuộc các ngõ còn lại 3,000,000
   b Đoạn 2: Từ giao phố Lê Xoay tới giao với phố Ngô Quyền  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 10,000,000
   c Đoạn 3: Từ phố Ngô Quyền đến Đền Đức Thánh Trần  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 8,500,000
   - Vị trí 2: Đất ở ngõ 7 từ nhà bà Nguyệt đến nhà ông Tuấn 4,000,000
   - Vị trí 3: Các ngõ giao với đường này, ngõ 7 từ tiếp giáp nhà ông Tuấn đến hết ngõ 7 2,500,000
   - Vị trí 4: Các ngách giao với ngõ trên 2,000,000
   d Đoạn 4: Từ Đền Đức Thánh Trần đến tiếp giáp địa giới hành chính phường Đống Đa  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 8,000,000
   - Vị trí 2: Đất ở các ngõ còn lại không phải đất quy hoạch khu dân cư Đồng Mỏn 2,500,000
   e Đoạn 5: Từ tiếp giáp địa giới hành chính phường Ngô Quyền (ao nhà bà Mít) đến giao đường Đầm Vạc  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 8,000,000
   - Vị trí 2: Đường vào khu dân cư Hồ Vậy 6,000,000
   - Vị trí 3: Đất thuộc các ngõ còn lại 3,000,000
   31 Phố Trần Quốc Toản: Từ giao đường Kim Ngọc đến giao đường Lý Tự Trọng  
   a Đoạn 1: Từ giao đường Kim Ngọc đến giao phố Ngô Quyền  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 8,500,000
   - Vị trí 2: Đất ở thuộc các ngõ giao với đường này 3,000,000
   b Đoạn từ giao với phố Ngô quyền đến giao đường Lý Tự Trọng  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 5,000,000
   - Vị trí 2: Đất ở các ngõ giao với đường này 3,000,000
   - Vị trí 3: Đất ở các ngách giao với các đường ngõ 2,000,000
   32 Phố Đội Cấn: Từ giao phố Trần Quốc Tuấn đến giao phố Nguyễn Viết Xuân  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 8,000,000
   - Vị trí 2: Đất ở các ngõ giao với đường này 2,500,000
   - Vị trí 3: Các ngách giao với các ngõ trên 2,000,000
   33 Phố Lê Xoay: Từ giao phố Ngô Quyền đến phố Nguyễn Viết Xuân  
   a Đoạn 1: Từ giao phố Ngô Quyền tới giao phố Chiền  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 13,500,000
   - Vị trí 2: Ngõ 1 Nhà ông Hùng đến hết đất nhà ông Nghìn 4,000,000
   - Vị trí 3: Ngõ nhà ông Chiều đến hết đất nhà ông Hải. 2,000,000
   b Đoạn 2: Từ giao phố Chiền tới giao phố Nguyễn Viết Xuân  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 15,000,000
   - Vị trí 2: Đất ở các ngõ giao với đường này 4,000,000
   - Vị trí 3: Đất ở ngõ nhà ông Ứng 2,000,000
   34 Phố Nguyễn Thái Học: Từ giao phố Ngô Quyền đến phố Nguyễn Viết Xuân  
   a Đoạn đường từ giao phố Ngô Quyền tới giao phố Lê Xoay (giáp chợ Vĩnh Yên ) 8,500,000
   b Đoạn đường từ giao phố Lê Xoay qua giao phố Đội Cấn đến phố Nguyễn Viết Xuân  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 6,500,000
   - Vị trí 2: Các ngõ giao với đường Nguyễn Thái Học 3,000,000
   35 Phố Trần Bình Trọng: Từ giao phố Ngô Quyền đến giao phố Lê Xoay  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 8,500,000
   36 Phố Lý Bôn: Từ giao phố Ngô Quyền đến hết đất khách sạn Vĩnh Yên  
   a Đoạn từ giao phố Ngô Quyền đến giao phố Tô Hiệu  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 8,000,000
   - Vị trí 2: Đất ở ngõ 3 (ngõ nhà ông Quang) 4,000,000
   - Vị trí 3: Đất ở thuộc các ngõ còn lại 3,000,000
   b Đoạn từ giao phố Tô Hiệu đến hết đất khách sạn Vĩnh Yên (mặt tiền) 7,000,000
   37 Phố Nguyễn Văn Trỗi: Từ giao phố Lý Bôn đến giao đường Kim Ngọc  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 6,500,000
   38 Phố Võ Thị Sáu: Từ giao phố Lý Bôn đến giao đường Kim Ngọc  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 6,000,000
   39 Phố Lý Tự Trọng: Từ giao phố Lý Bôn đến giao đường Đầm Vạc  
   a Đoạn 1: Từ giao phố Lý Bôn đến giao phố Trần Quốc Toản  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 6,500,000
   - Vị trí 2: Đất ở thuộc các ngõ còn lại 3,500,000
   b Đoạn 2: Từ giao phố Trần Quốc Toản đến giao đường Đầm Vạc  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 6,500,000
   - Vị trí 2: Đất ở thuộc các ngõ giao với đường này 3,000,000
   40 Phố Tô Hiệu: Từ giao phố Lý Bôn đến giao đường Đầm Vạc  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 6,500,000
   - Vị trí 2: Đất ở trong các ngõ giao với đường này 3,000,000
   - Vị trí 3: Đất ở trong ngõ số 1 2,000,000
   41 Đường Đầm vạc: Từ giao đường Lý Bôn qua đoàn Cải lương Vĩnh phúc, qua giao đường Tô hiệu, qua giao đường Lý Tự Trọng, qua giao đường Trần Quốc Tuấn đến giao đường 13.5m (cầu vượt xuống Đầm Vạc)  
   a Đoạn 1: Từ giao đường Lý Bôn qua đoàn cải lương đến giao đường Lê Hữu Trác  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 6,500,000
   - Vị trí 2: Đoạn đến giáp đất khách sạn Vĩnh Yên và đường  rẽ đi đê cụt, Vị trí 2 khu dân cư đoàn Chèo, Đất mặt tiền phố Lê Hữu Trác 6,000,000
   - Vị trí 3: Đất quy hoạch dân cư Nhà máy nước, khu dân cư Gốc Gạo. 4,000,000
   - Vị trí 4: Đất ở thuộc các ngõ còn lại giao với đoạn đường này 3,000,000
   - Vị trí 5: Các vị trí còn lại thuộc Xóm Mới 2,500,000
   b Đoạn 2: Từ giao đường Lê Hữu Trác đến UBND phường Đống Đa  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 5,000,000
   - Vị trí 2: Đất mặt đường tiểu khu từ UBND phường Đống Đa đến cầu Hồ Vậy 3,500,000
   - Vị trí 3: Đất thuộc các ngõ còn lại 2,500,000
   c Đoạn 3: Từ UBND phường Đống Đa đến giao đường 13.5m (cầu vượt xuống Đầm Vạc)  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 5,000,000
   - Vị trí 2: Đất các ngõ 16 qua đình Sậu đến đầu ngõ 22, đầu ngõ 23 hộ ông Cao đến hộ ông Thuận 3,500,000
   - Vị trí 3: Các ngõ từ đầu ngõ 18 đến hộ ông Cường, đầu ngõ 21 đến đình Sậu 3,000,000
   - Vị trí 4: đất thuộc các vị trí còn lại 2,500,000
   42 Đường Hà Huy Tập: Từ giao đường Hùng Vương đến rạp ngoài trời  
   - Vị trí 1: Từ giao đường Hùng Vương đến sân Tennis Trại ổi 6,500,000
   - Vị trí 2: Đất ở thuộc ngõ từ sân Tennis cũ đến nhà ông Chiến, ông Cư 3,000,000
   - Vị trí 3: Đất ở thuộc các ngõ còn lại (thuộc xóm Khâu) 2,000,000
   43 Đường Lê Lợi: Từ  giao đường Phạm Văn Đồng đến giao đường Hùng Vương  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 8,500,000
   - Vị trí 2: Ngõ giao với đường Lê Lợi và đất ở khu tập thể xí nghiệp bánh kẹo 5,500,000
   44 Đường Phạm Văn Đồng: Từ đường Lê Lợi qua trường Hoa Sen đến đường Nguyễn Tất Thành  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền: 8,500,000
   - Vị trí 2: Đất ở trong các ngõ giao với đường này 3,000,000
   45 Đường Điện Biên Phủ: Từ giao đường Hùng Vương đến hết xóm Gạch (giáp T50)  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 8,000,000
   - Vị trí 2: Đất trong khu đô thị Tây Hồ 6,000,000
   - Vị trí 3: Đất thuộc các ngõ giao với đường này 3,000,000
   - Vị trí 4: Các ngách còn lại 2,000,000
   46 Đường Lam Sơn: Từ giao đường Hùng Vương (T50) đến cầu Làng ý  
   a Đoạn 1: Từ giao đường Hùng Vương đến hết cổng T50  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 11,500,000
   - Vị trí 2: Đất ở thuộc các ngõ còn lại 3,000,000
   - Vị trí 3: Đất ở thuộc các ngách giao với các ngõ 2,000,000
   b Đoạn 2: Từ hết cổng T50 đến hết cổng trường giao thông  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 4,000,000
   - Vị trí 2: Đất ở thuộc các ngõ còn lại 2,000,000
   c Đoạn 3: Từ giáp cổng trường Giao thông đến cầu Làng ý  
   - Vị trí 1: Đất mặt tiền 3,000,000
   - Vị trí 2: Đất ở thuộc các ngõ còn lại 1,500,000
   47

   Đường Tô Hiến Thành:  Từ giao đường Hùng Vương đến cổng viện 109, đến giao với phố Nguyễn Khóa

    

    
  • ---------------------------------------------------------------
 •  
 • Đánh giá về chúng tôi

   • Ngân hàng Á Châu
   • Ngân hàng Á Châu:

    Khách hàng cần phân biệt sự khác nhau giữa dịch vụ xác minh và dịch vụ theo dõi giám sát . Xác minh là việc xác định tính sự thật của những sự việc đã xảy ra trong quá khứ. Còn theo dõi giám sát là việc xác định tính sự thật trong hiện tại đang tiếp diễn.

   •  
   • Đông Á Bank
   • Đông Á Bank:

    Thực trạng xã hội hiện nay cho thấy, có rất nhiều người đang trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo dẫn đến “tiền mất tật mang” do không hiểu rõ về người mà mình đang quan hệ.

   •  
 • »Xem thêm
 • stablehost